xs
xsm
sm
md
lg

“ประยุทธ์” ประชุม กพช.สั่งเร่งแจงความจำเป็นประมูลสัมปทานพลังงานใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นายกฯ นั่งหัวโต๊ะประชุม กพช. ย้ำเร่งแจงความจำเป็นประมูลสัมปทานพลังงานใหม่ ต้องสอดคล้อง ศก. ไทยในอนาคต

วันนี้ (23 เม.ย.) เวลา 13.30 น. ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยนายกฯกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุม ว่า วันนี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ และก็สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งวาระสำคัญในวันนี้ ก็คือ การประมูลสัมปทานใหม่ ที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในสิ่งที่ยังเป็นปัญหาในปัจจุบัน ด้วยความไม่เข้าใจและมุมมองที่แตกต่างกัน สิ่งที่เราจะทำได้ คือต้องพิจารณาในทุกมิติ ว่าจะทำอย่างไร เพื่อเกิดความเป็นธรรมของผู้ประกอบการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ที่จะได้รับประโยชน์จัดการใช้พลังงานเหล่านี้ ซึ่งจะต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในอนาคตด้วย เพราะเราจำเป็นต้องมีแหล่งพลังงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมใหม่ และอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงการใช้พลังงานของชุมชนต่างๆ ซึ่งวันนี้จึงต้องจะมาหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้พิจารณาวาระที่สำคัญด้านพลังงาน ดังนี้ กพช. รับทราบความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP) ฉบับใหม่ โดยมีกำหนดการจัดทำ PDP ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม กพช. รับทราบ การปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสะท้อนแนวนโยบายของรัฐบาลและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต การพิจารณาการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของแผนปฏิรูปด้านพลังงานด้วย โดยจะให้ความสำคัญในประเด็นสำคัญ คือ
• ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ทั้งระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า รายพื้นที่ คำนึงถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง (Fuel Diversification) มีโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุวิกฤตด้านพลังงาน พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด (Smart grid) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบไฟฟ้าขนาดเล็กแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Generation: DG) และรองรับการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ด้านเศรษฐกิจ (Economy) คำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า มีการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม Merit Order
• ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนไม่เกิน 0.319 kgCO2/kWh ส่งเสริมระบบไฟฟ้าแบบไมโครกริด (Micro Grid) ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า (Efficiency) ทั้งด้านการผลิตไฟฟ้าและด้านการใช้ไฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) จะสามารถชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและการลดเงินตรานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ จากกราฟจะเห็นว่า กำลังการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมีเพียงพอรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าจนถึงปี 2566 โดยจะมีการวางแผนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในแต่ละภาคพร้อมพร้อมกันไป

รายงานความคืบหน้าสถานะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

ที่ประชุม กพช. รับทราบ รายงานความคืบหน้าสถานะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้รายงานในที่ประชุม กพช. ว่า นโยบายการส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งในส่วนการส่งเสริมผ่านมาตรการจูงใจด้านราคารับซื้อไฟฟ้า และการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง (IPS) ซึ่ง ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีโครงการที่มีพันธะผูกพันกับภาครัฐ 7,296 ราย คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้ง 9,855 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ หากเทียบกับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากแผน AEDP2015 ปี 2579 จำนวน 16,778 เมกะวัตต์ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.55 ของเป้าหมาย AEDP ยังมีส่วนที่เหลือจากเป้าหมาย 6,351 เมกะวัตต์ สถานะ การรับซื้อไฟฟ้าแยกตามประเภทเชื้อเพลิง ดังนี้
ขยะ คือ ขยะชุมชนมีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 43 ราย (แบบ Adder) มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 361 เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 139 เมกะวัตต์ และขยะอุตสาหกรรม มีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 7 ราย
(แบบ FiT) มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 38 เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 12 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้แล้วเสร็จทันกำหนด SCOD วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ชีวมวล มีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 254 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 4,045 เมกะวัตต์ มีโครงการที่เอกชนผลิตเพื่อใช้เองอีก 26 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 581 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งรวม 4,626
เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 944 เมกะวัตต์
ก๊าซชีวภาพ มีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 191 ราย กำลังผลิตติดตั้งรวม 455 เมกะวัตต์ มีโครงการที่เอกชนผลิตเพื่อใช้เองอีก 19 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 48 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งรวม 503 เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 777 เมกะวัตต์
พลังน้ำขนาดเล็ก มีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 59 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 91 เมกะวัตต์ คงเหลือ
285 เมกะวัตต์
พลังงานลม มีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 36 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 1,522 เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 1,480 เมกะวัตต์
พลังงานแสงอาทิตย์ มีโครงการผูกพันกับภาครัฐ 6,702 ราย กำลังผลิตติดตั้งรวม 3,245
เมกะวัตต์ มีส่วนที่ผลิตเพื่อใช้เอง 15 ราย กำลังผลิตติดตั้ง 40 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังผลิตติดตั้งรวม 3,285 เมกะวัตต์ คงเหลือเป้าหมายรับซื้อ 2,715 เมกะวัตต์กำลังโหลดความคิดเห็น