xs
sm
md
lg

ครม.อนุมัติโยกย้าย 30 ผู้ว่าฯ ตั้ง 2 รอง ผอ.สำนักข่าวกรองฯ-เลขาฯ ศอ.บต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ครม.มีมติอนุมัติโยกย้าย 30 ข้าราชการระดับสูงตามที่มหาดไทยเสนอ โดยนั่งเป็นผู้ว่าฯ ทั้งหมด พร้อมอนุมัติตั้ง 2 รอง ผอ.สำนักข่าวกรองฯ และดัน “ศุภณัฐ” ขึ้นเป็นเลขาธิการ ศอ.บต.

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 30 ราย ดังนี้ 1. ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ให้นายโชคชัย เดชอมรธัญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 3. ให้นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 4. แต่งตั้ง นายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 5. แต่งตั้งนายสมฤกษ์ บัวใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 6. แต่งตั้งนางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 7. แต่งตั้งนายไพศาล วิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 8. แต่งตั้งนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 9. แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 10. แต่งตั้งนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

11. แต่งตั้งนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดแพร่ 12. แต่งตั้งนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 13. แต่งตั้งนายวีระชัย ภู่เพียงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 14. แต่งตั้งนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ 15. แต่งตั้งนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ 16. แต่งตั้งนายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 17. แต่งตั้งนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 18. แต่งตั้งนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 19. แต่งตั้งนายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 20. แต่งตั้งนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

21. แต่งตั้งนายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 22. แต่งตั้งนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการระนอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 23. แต่งตั้งนายศิริพัฒพัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหดนครศรีธรรมราช ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 24. แต่งตั้งนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี 25. แต่งตั้งนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง 26. แต่งตั้งนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 27. แต่งตั้งนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 28. แต่งตั้งนายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 29. แต่งตั้งนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ 30. แต่งตั้งนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายธวัชชัย ฤทธากรณ์ ที่ปรึกษาด้านการดำเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ 2. นายวิม ยาหิรัญ ที่ปรึกษาด้านข่าวกรองความมั่นคงและสถาบันหลัก สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ อีกทั้ง ครม.มติอนุมัติตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอแต่งตั้งนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขาธิการ ศอ.บต.ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต.ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...