xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมออกกฎ “ใบอนุญาตใช้เจ็ตสกี” บังคับทั่วประเทศ - จี้เจ้าของเรือทำประกันภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


คมนาคม ได้ฤกษ์ออกกฎกระทรวงคุม “ผู้ครอบครองเจ็ตสกี” ทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้อีก 3 เดือน บังคับ “เจ้าของเรือ” ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกี ทั้งเรือผลิตในและนอกประเทศระบุเจ็ตสกีทุกลำ ต้องมี “สัญญา-กรมธรรม์ประกันภัย” คุ้มครองทุกกรณี

วันนี้ (28 ก.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า พ.ศ. 2559 ดังนี้ “อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ําไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้

“ผู้ใช้เรือ” หมายความว่า ผู้โดยสารและผู้ควบคุมเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ซึ่งเดินเรือในเขตควบคุมการเดินเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

ข้อ ๓ ให้เจ้าของเรือยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกรมเจ้าท่าประกาศกําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต ณ สํานักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า สําหรับในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต ณ สํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในกรณีที่เจ้าของเรือไม่สามารถมายื่นคําขอตามวรรคหนึ่งได้ อาจมอบหมายหรือแต่งตั้งตัวแทนเจ้าของเรือดําเนินการแทนได้

ข้อ ๔ ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าตามข้อ ๓ เจ้าของเรือจะต้องยื่นคําขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวของบุคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นชาวต่างประเทศ
(ข) สําเนาใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ
(ค) หลักฐานการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักร ดังต่อไปนี้ โดยต้องจัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยแนบด้วยหากฉบับจริงเป็นภาษาต่างประเทศ
๑) ในกรณีที่เป็นเรือที่ต่อหรือซื้อภายในประเทศ ให้ยื่นหนังสือรับรองการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักรตามแบบ ก. ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับวิธีการได้มาของตัวเรือ
๒) ในกรณีที่เป็นเรือที่ต่อหรือซื้อจากต่างประเทศ ให้ยื่นหนังสือรับรองการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักรตามแบบ ข. ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ก) วิธีการได้มาของตัวเรือ
ข) สําเนาข้อตกลงสองฝ่ายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
ค) ถ้าเป็นเรือที่ได้จดทะเบียนเรือไว้ในต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ของประเทศนั้น
(ง) สําเนาสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยตามที่กําหนดในข้อ ๕ พร้อมทั้งนําสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริงมาแสดงด้วย
(๒) ในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของเรือเป็นชาวต่างประเทศ
(ค) เอกสารและหลักฐานตาม (๑) (ข) (ค) และ (ง)

ในกรณีที่เป็นตัวแทนเจ้าของเรือดําเนินการ นอกจากเอกสารหลักฐานตาม (๑) หรือ (๒)แล้ว ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางในกรณีที่ตัวแทนเจ้าของเรือเป็นชาวต่างประเทศ และสําเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนด้วย

เรือที่ได้รับใบอนุญาตใช้เรือ หรือเรือที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทย ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นหลักฐานการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักรตาม (๑) (ค)

เรือที่ยังไม่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ําไทยและเป็นเรือที่เจ้าของเรือได้กรรมสิทธิ์มาโดยการให้หรือโดยทางมรดก ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการให้หรือการได้รับมรดกแทนหลักฐานการได้มาของตัวเรือและเครื่องจักรตาม (๑) (ค)

ข้อ ๕ สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ต้องระบุผู้เอาประกันภัย และระบุให้ผู้ใช้เรือที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการใช้เรือ หรือทายาทของผู้ใช้เรือ หรือบุคคลภายนอก เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมขี้อกําหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
(ก) ความสูญเสียต่อผู้ใช้เรือสําหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงรวมถึงค่ารักษาพยาบาล
(ข) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสําหรับการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สิน
(ค) ความเสียหายต่อตัวเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
(๒) จํานวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องมีอัตราไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้
(ก) ความสูญเสียต่อผู้ใช้เรือ
๑) การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) สูญเสียมือหรือเท้าหรือตาหรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้มือหรือเท้าหรือสายตารวมสองข้าง รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) สูญเสียมือหรือเท้าหรือตาหรือสูญเสียสมรรถภาพในการใช้มือหรือเท้าหรือสายตารวมข้างเดียว รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท
๔) ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุในแต่ละครั้ง รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๕) จํานวนเงินเอาประกันภัยตาม ๑) ๒) ๓) และ ๔) ในแต่ละครั้ง รวมกันปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(ข) ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
๑) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รายละ ๕๐,๐๐๐ บาท
๒) ค่ารักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง รายละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๓) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๔) จํานวนเงินเอาประกันภัยตาม ๑) ๒) และ ๓) ในแต่ละครั้ง รวมกันปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(ค) ความเสียหายต่อตัวเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ครั้งละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๖ เมื่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้ตรวจสอบคําขอตามข้อ ๓ พร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ แล้ว หากเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้ออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าให้แก่ผู้ยื่นคําขอ

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอตามข้อ ๓ ไม่สามารถนําหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือตามข้อ ๔ (๑) (ค) ๒) ค) มาแสดงได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างดําเนินการถอนทะเบียนเรือในต่างประเทศและยังไม่ได้รับหนังสือรับรองดังกล่าว ให้ผู้ยื่นคําขอระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้เรือไว้ในคําร้องท้ายคําขอพร้อมกับแนบหนังสือรับรองการดําเนินการขอถอนทะเบียนเรือในต่างประเทศแทน และหากเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจําเป็นและมีเหตุผลอันสมควร จะออกใบอนุญาตใช้เรือไปก่อนก็ได้แต่ให้กําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตใช้เรือว่า ในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งต่อไป ผู้ยื่นคําขอจะต้องนําหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือในต่างประเทศมาแสดงต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตด้วย

หากการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใช้เรือครั้งต่อไป ผู้ยื่นคําขอไม่สามารถนําหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือมาแสดงต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้อีก ห้ามมิให้เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่าให้แก่ผู้ยื่นคําขออีกจนกว่าจะมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือในต่างประเทศมาแสดง

ข้อ ๘ ใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
ให้ใช้ตามแบบ บ. ๙๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ใบอนุญาตใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า ให้มีอายุไม่เกินกว่ากําหนดเวลาความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม”

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันเรือเจ็ตสกีเป็นกีฬาทางน้ําที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ทางราชการยังไม่มีการควบคุมการใช้เรือประเภทดังกล่าว สมควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาตใช้เรือประเภทดังกล่าวจึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น...