xs
xsm
sm
md
lg

กกถ.สั่ง อบจ.-อบต.-เทศบาล มีผลวันนี้ ยกเลิกหนุนบริการสาธารณะ “ภารกิจการศึกษา-สาธารณสุข” หน่วยงานรัฐอื่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
มีผลวันนี้ กกถ.สั่ง อบจ.-เทศบาล-อบต.ทั่วประเทศ ยกเลิกสนับสนุนงบประมาณ-บุคลากร-ซ่อมแซม การให้บริการสาธารณะ “ภารกิจด้านการศึกษา-สาธารณสุข” ที่ตราในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ แก่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด แต่หากอนุมัติงบฯข้ามปีให้ใช้จนกว่าจะหมดโครงการฯ เผยไม่ครอบคลุมยกเลิกบริการสาธารณะ “องค์กรประชาชน” วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี

วันนี้ (1 ก.ค.) มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เรื่องยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ที่ลงนามโดยนายอภิสิทธิ์ เวชาชชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

โดยในประกาศระบุว่า ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปตามที่แผนกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดแล้ว และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ ในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาศัยอํานาจตามมาตรา 12 (15) แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 จึงยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และกําหนดบทเฉพาะกาลไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในการสนับสนุนโครงการการจัดบริการสาธารณะ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล ในการให้บริการสาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552ไว้แล้ว ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงให้การสนับสนุนโครงการได้ตามที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวได้ต่อไปแล้วแต่กรณีหากการสนับสนุนโครงการตามวรรคหนึ่ง มีผลผูกพันต่อเนื่องข้ามปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้การสนับสนุนโครงการนั้นได้ต่อไปจนกว่าโครงการนั้นแล้วเสร็จ

สำหรับรายละเอียดของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่จะได้รับบริการสาธารณะ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือในการจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สมควรกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสนับสนุนงบประมาณและการดำเนินการอื่นๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำบริการสาธารณะได้ตามความสามารถของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (15) มาตรา 16 (31) และมาตรา 17 (29) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด “ในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข” ได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป

ข้อ 2 การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ 1 จะกระทำได้ต่อเมื่อ (1) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องกำหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (3) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องคำนึงถึงสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย

ข้อ 3 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน

ข้อ 4 เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ 3 ให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการโดยด่วนจะไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย

ข้อ 5 การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ การคำนวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและดำเนินการแทนก็ได้

ข้อ 6 การสนับสนุนของเทศบาล (1) เทศบาลขนาดใหญ่อาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้มาเกินร้อยละสองของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ (2) เทศบาลขนาดกลางและเทศบาลขนาดเล็กอาจสนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละสามของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ ขนาดของเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

ข้อ 7 การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สนับสนุนเป็นเงินเพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่นได้ไม่เกินร้อยละห้าของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ

ข้อ 8 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณในโครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป

มีรายงานด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ประกาศ กกถ.ที่มีผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นี้ ไม่ครอบคลุมถึงคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ทำหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว74 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ระบุถึงการตั้งงบประมาณรายจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. โดยเฉพาะวรรคสอง ระบุว่า อปท.อาจตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุนแก่องค์กรประชาชน ได้แก่ กลุ่มหรือชุมชนที่จะต้องจดทะเบียนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือจากกระทรวงมหาดไทยมาไม่น้อยกว่า 1 ปี องค์กรการกุศล ได้แก่ วัด มัสยิด กาชาด สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เช่น สภาวัฒนธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ กกถ.ชุดปัจจุบันได้ออกประกาศเรื่องการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบอื่นตามที่มีกฎหมายจัดตั้งโดย เป็นการทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดก็ได้

ทั้งนี้ ต้นเดือน พ.ค. 2559 คณะรัฐมนตรี ยังได้เห็นชอบการกำหนดการจัดสรรรายได้ของ อปท.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 679,143.72 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.99 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ประกอบด้วย 1.) รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง จำนวน 112,000 ล้านบาท 2.) รายได้ที่รัฐจัดเก็บและแบ่งให้ จำนวน 329,800 ล้านบาท 3.) เงินอุดหนุน จากรัฐบาล จำนวน 237,343.72 ล้านบาท โดยจัดสรรให้ กทม. จำนวน 20,078.7238 ล้านบาท เมืองพัทยา 1,589.000 ล้านบาท และ อบจ. เทศบาล และ อบต. จำนวน 215,676.0000 ล้านบาท


คำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ทำหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2 /ว74 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
กำลังโหลดความคิดเห็น...