xs
xsm
sm
md
lg

เปิดรายชื่อ “ผู้ว่าฯ 21 จังหวัด” จ่อเกษียณปี 59 ร่วมกับ 246 ข้าราชการมหาดไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ)ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
เปิดรายชื่อ “ผู้ว่าฯ 21 จังหวัด” จ่อเกษียณอายุราชการปี 2559 ร่วมกับ 246 ข้าราชการมหาดไทย เผย “วินัย บัวประดิษฐ์” อดีตผู้ว่าฯ พัทลุง ที่เพิ่งมีมติ ครม.ให้มาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเมื่อ 31 พ.ค.ก็อยู่ในกลุ่มผู้เกษียณอายุ “ปลัดจังหวัด-นายอำเภอ” จ่อเกษียณฯ 74 ราย พบระดับอธิบดีมีชื่อ “อภินันท์ ชื่อธานุวงศ์” อธิบดีกรมที่ดินเกษียณรายเดียว

วันนี้ (21 มิ.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย ว่าเมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 197 ราย

ทั้งนี้ พบว่าในส่วนของสำนักปลัดกระทรวง ในตำแหน่งประเภทบริหาร มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษียณฯ 5 ราย ประกอบด้วย นายขวัญชาติ วงศ์ศภรานันต์ (อดีตรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) นายวันชัย สุทธิวรชัย (อดีต ผวจ.อุบลราชธานี ที่ถูกโยกย้ายตามคำสั่ง มท.ที่ 282/2557 เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2557 เคยถูกลงชื่อขับไล่ออกจากตำแหน่ง หลังมีภาพหลุดพบว่าไปพบนายทักษิณ ชินวัตร ที่เมืองจีน โดยถูกกล่าวหาว่าไปขอตำแหน่ง รวมทั้งมีคลิปเสียงรับสินบนจนถูกกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบแต่เรื่องกลับเงียบหายไป) นายวันชัย โอสุคนธ์ทิพย์ และนายสุวิทย์ สุบงกฏ รวมถึงนายวินัย บัวประดิษฐ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ที่เพิ่งมีมติคณะรัฐมนตรีให้มา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559

ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ปี 2559 ที่เกษียณฯ จำนวน 21 ราย ประกอบด้วย 1. นายกำธร ถาวรสถิต ผวจ.ขอนแก่น 2. นายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผวจ.ชัยนาท 3. นายคมสัน เอกชัย ผวจ.ชลบุรี 4. น.ส.จิตรา พรหมชุติมา ผวจ.สมุทรสงคราม 5. นายชูชาติ กีฬาแปลง ผวจ.พิษณุโลก 6. นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผวจ.ลำพูน 7. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผวจ.แพร่ 8. นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผวจ.สมุทรปราการ 9. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช 10. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผวจ.อำนาจเจริญ

11. นายวงศศิริ พรหมชนะ ผวจ.สุราษฎร์ธานี 12. วิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี 13. นายวินัย วิทยานุกูล ผวจ.กาฬสินธุ์ 14. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย 15. นายสมดี คชายั่งยืน ผวจ.ชุมพร 16. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยอง 17. นายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ลำปาง 18. นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผวจ.ระนอง 19. นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์ 20. นายอัครเดช เจิมศิริ ผวจ.สิงห์บุรี และ 21. นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.ปราจีนบุรี

มีรายงานว่า ในส่วนผู้บริหารชั้นต้น ระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด เกษียณฯ 38 ราย เช่น จ.นครราชสีมา รองผู้ว่าฯ เกษียณถึง 2 คน คือ นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ และนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน หรือ จ.กาญจนบุรี จ.กาฬสินธุ์ จ.ชัยภูมิ ก็มีชื่อผู้เกษียณ 2 คน เช่นกัน ส่วนประเภทผู้อำนวยการระดับสูง เกษียณในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ เกษียณจำนวน 9 ราย

ในส่วนของกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ เกษียณฯ 1 ราย ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง (ปลัดจังหวัด-นายอำเภอ) เกษียณจำนวน 74 ราย กรมการพัฒนาชุมชน เกษียณ 10 ราย กรมที่ดิน เกษียณ 19 ราย มีชื่อนายอภินันท์ ชื่อธานุวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน และนายสุจิต จงประเสริฐ รองอธิบดีกรมที่ดิน เกษียณในปีนี้ด้วย ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผู้เกษียณในปีนี้ 8 ราย มีชื่อนายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ และ น.ส.ศิระภา วาระเลิศ เกษียณในตำแหน่งรองอธิบดีฯ ส่วนกรมกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกษียณฯ 3 ราย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกษียณ 9 ราย

มีรายงานว่า ในส่วนงานอื่นๆ ระดับปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ ยังพบว่ามีผู้เกษียณ 49 ราย

ตรวจรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (ครบเกษียณอายุ) ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 http://www.personnel.moi.go.th/Retire/Retire59.pdf
กำลังโหลดความคิดเห็น...