xs
xsm
sm
md
lg

ตั้งโฆษกกระทรวง ล็อตสอง 13 หน่วยงาน - ไฟเขียว บอร์ด “อพวช.- สกว.- อคส” ชุดใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ตั้งโฆษกกระทรวง ล็อตสอง 13 หน่วยงาน 23 ตำแหน่ง “บัวแก้ว” ไม่เปลี่ยน “เสข วรรณเมธี” นั่งโฆษกต่อ “ดรุณ แสงฉาย” รองปลัดคมนาคม ควบ “ทวารัฐ สูตะบุตร” โฆษกพลังงาน สภาพัฒน์ ตั้ง “ประพันธ์ มุสิกพันธ์” นั่งโฆษก รองปลัดวัฒนธรรม “วิมลลักษณ์ ชูชาติ” รองปลัด ควบ ด้าน สตช. ส่งชื่อ 6 นายตำรวจนั่งโฆษก ไฟเขียว “อพวช.- สกว.- อคส” ตั่งบอร์ดผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

วันนี้ (26 ม.ค.) มีรายงานว่า ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อโฆษกกระทรวง/หน่วยงาน รอบแรก 15 หน่วยงาน ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วันนี้ ครม. ได้เห็นชอบ (เพิ่มเติม) จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้ 1. กระทรวงการต่างประเทศ โฆษก นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โฆษก นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. กระทรวงคมนาคม โฆษก นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม รองโฆษก และ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

4. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โฆษก นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5. กระทรวงพลังงาน โฆษก นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รองโฆษก นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 6. กระทรวงวัฒนธรรม โฆษก นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองโฆษก นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 7. กระทรวงอุตสาหกรรม โฆษก นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

8. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โฆษก นางเสาวนีย์ โขมพัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 9. กระทรวงแรงงาน โฆษก นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โฆษก นายประพันธ์ มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน 11. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โฆษก นางสาวชลิดา โชไชย ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ ปฏิบัติราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง 12. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษก นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองโฆษก นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม กองพุทธศาสนศึกษา

13. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โฆษก พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) รองโฆษก พลตำรวจตรี สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พลตำรวจตรี ทรงพล วัธนะชัย ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ ผู้กำกับการฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 กองการต่างประเทศ พันตำรวจโท ปองพล เอี่ยมวิจารณ์ รองผู้กำกับการฝ่ายกิจการการฝึกอบรมวิทยาลัยการตำรวจ

มีรายงานว่า คณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้ 1. นางสุวรรณี คำมั่น 2. นายกำจร ตติยกวี 3. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย 4. นายสุภกร บัวสาย โดยให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งในครั้งนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

แต่งตั้ง นายธงรบ ด่านอำไพ ดำรงตำแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) (เพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง) แต่งตั้ง นายชลธิศ สุรัสวดี ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ แทน นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ที่ขอลาออก

แต่งตั้ง นายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม และเห็นชอบตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ ตามนัยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535 จำนวนรวม 10 คน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานกรรมการ 2.ศาสตราจารย์ สุทัศน์ ยกส้าน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.นายบุญชู ปโกฏิประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. ศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.ศาสตราจารย์ โมไนย ไกรฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8.นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 9.นางสาวอรศรี งามวิทยาพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ 10.นางปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...