xs
sm
md
lg

“นิติเรด-นักวิชาการแดง” ตั้งกลุ่มใหม่ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” ค้านสภาประชาชน

เผยแพร่:

กลุ่มนักวิชาการเสื้อแดง และกลุ่มนิติราษฎร์ ตั้งกลุ่มใหม่ “สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย” คัดค้านการเคลื่อนไหวของ กปปส. อ้างสภาประชาชนไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นการทำรัฐประหาร อ้างนายกรัฐมนตรีคนกลางขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง ไม่เป็นธรรมกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วม ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำประชามติ

วันนี้ (10 ธ.ค.) กลุ่มนักวิชาการที่สนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดง นำโดยนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นายเกษียร เตชะพีระ นางพวงทอง ภวัครพันธุ์ นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และนายประจักษ์ ก้องกีรติ เป็นตัวแทนเครือข่ายนักวิชาการ กว่า 150 คน ก่อตั้งสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย (สปป.) พร้อมอ่านแถลงการณ์ โดยมีจุดร่วมเบื้องต้น คือ ไม่เห็นด้วยกับการนำสถาบันกษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่เห็นด้วยกับการที่ทหารแทรกแซงการเมือง รักษาและขยายพื้นที่สิทธิเสรีภาพ รักษาและขยายพื้นที่ประชาธิปไตย ทั้งนี้ สปป.แจ้งว่าประชาชนที่สนใจและเห็นด้วยสามารถร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ได้ที่แฟนเพจ

โดยแถลงการณ์สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยฉบับที่ 1 ระบุว่า สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักวิชาการ และประชาชนหลากหลายอาชีพ ขอแถลงโต้แย้งประเด็นที่คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส., ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ นักวิชาการจำนวนหนึ่งที่นำเสนอความเห็นไปในทิศทางที่ขัดกับกติกาประชาธิปไตยในภาวะวิกฤตของบ้านเมือง ดังนี้

1. การก่อตั้งสภาประชาชน : ความเคลื่อนไหวที่นำมาสู่การจัดตั้งสภาประชาชน มีที่มาจากการข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลและรัฐสภาไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาลและรัฐสภาจึงหมดความชอบธรรม และจำต้องจัดตั้งสภาประชาชนด้วยการอ้างอิงมาตราที่ 3 ของรัฐธรรมนูญ 2550 โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมัชชาฯ ขอแถลงว่า กระบวนที่นำมาซึ่งการก่อตั้งสภาประชาชนโดยไม่เข้าสู่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยวิถีทางปกติ ถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และถือว่าเป็นการทำรัฐประหาร ทั้งนี้จำต้องชี้แจงว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ เป็นการขยายอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่มีฐานอำนาจตามรัฐธรรมนูญรองรับ จึงไม่มีผลทางกฎหมาย นอกจากนี้ การอ้างอิงมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญเพื่อจัดตั้งสภาประชาชนนั้น ไม่สามารถทำได้เพราะไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะต้องเข้าสู่กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสียก่อน ประการสำคัญ การนำเสนอเรื่องของสภาประชาชนไม่มีความชัดเจนถึงความยืดโยงกับความเป็นตัวแทนของประชาชนไม่คำนึงถึงความเท่าเทียม และความหลากหลายทางความคิด โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมกับ กปปส.

2. ข้อเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีคนกลางหลังการยุบสภา เป็นที่มาจากการตีความรัฐธรรมนูญมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า “นายกฯ คนกลางพระราชทาน” เป็นการพยายามตีความรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามครรลองของหลักการประชาธิปไตย และละเมิดบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีภายหลังจากการยุบสภาจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มารับหน้าที่เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง อีกทั้งกระบวนการใดๆ ที่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง เหนี่ยวรั้งให้การเลือกตั้งล่าช้า หรือสร้างสุญญากาศทางการเมืองถือเป็นการทำลายหลักการประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเสียเอง นอกจากไม่เป็นคุณต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ความเท่าเทียม สันติภาพ และอาจนำไปสู่วิกฤติความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นด้วย

3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ สมัชชาปกป้องประชาธิปไตยขอยืนยันว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาประชาธิปไตยที่ทุกฝ่ายต้องให้ความเคารพ แต่รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยเจตจำนงของประชาชนและต้องคำนึงถึงทั้งหลักประชาธิปไตยและหลักการที่ไม่ทำลายสังคมประชาธิปไตยเสียเอง ทั้งนี้หากมีความไม่เห็นพ้องต้องกันถึงกติกาประชาธิปไตยฉบับนี้ ก็สมควรจะร่วมกันหาทางออกที่ได้รับการยอมรับกันทุกฝ่าย สมัชชาฯ ขอเสนอว่าการร่วมกันออกแบบการทำประชามติในการแก้ไขหรือยืนยันการใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 ควรเป็นทางออกของสังคม

สำหรับรายชื่อสมาชิกสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย ประกอบด้วย

1. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
2. นิธิ เอียวศรีวงศ์
3. พนัส ทัศนียานนท์
4. ผาสุก พงษ์ไพจิตร
5. เกษียร เตชะพีระ
6. สุรชาติ บำรุงสุข
7. ไชยันต์ รัชชกูล
8. พวงทอง ภวัครพันธุ์
9. ยุกติ มุกดาวิจิตร
10. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
11. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
12.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
13. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
14. ปิยบุตร แสงกนกกุล
15. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
16. สาวตรี สุขศรี
17. ปูนเทพ ศิรินุพงษ์
18. ธีระ สุธีวรางกูร
19. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
20. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์
21. เวียงรัฐ เนติโพธิ์
22. นิติ ภวัครพันธุ์
23. ประจักษ์ ก้องกีรติ
24. วิโรจน์ อาลี
25. ศรีประภา เพชรมีศรี
26. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
27. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
28 เอกชัย ไชยนุวัติ
29. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
30. อัจฉรา รักยุติธรรม
31. จักรกริช สังขมณี
32. ศรีสมภพ จิตต์ภิรมย์ศรี
33. เกษม เพ็ญภินันท์
34. อุเชนทร์ เชียงเสน
35. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
36. คงกฤช ไตรยวงค์
37. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ
38. พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
39. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
40. ศรีประภา เพชรมีศรี
41. มรกต ไมยเออร์
42. อภิชาต สถิตนิรามัย
43. พิพัฒน์ สุยะ
44. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
45. ชาญณรงค์ บุญหนุน
46. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
47. โกวิท แก้วสุวรรณ
48. วสันต์ ลิมป์เฉลิม
49. ชาตรี ประกิตนนทการ
50. สลิสา ยุกตะนันทน์
51. กริช ภูญียามา
52. ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
53. บัณฑิต ไกรวิจิตร
54. มิเชลแทน (Michelle Tan)
55. ขวัญรวี วังอุดม
56. สุรัช คมพจน์
57. นฤมล กล้าทุกวัน
58. วิทยา อาภรณ์
59. อสมา มังกรชัย
60. ทิพย์ชนก รัตโนสถ
61. พิสิษฐิกุล แก้วงาม
62. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น
63. อนุสรณ์ อุณโณ
64 ชลิตา บัณฑุวงศ์
65. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
66. วินัย ผลเจริญ
67. อลงกรณ์ อรรคแสง
68. ศุทธิกานต์ มีจั่น
69. ยอดพล เทพสิทธา
70. วัชรพล พุทธรักษา
71. ฐานิดา บุญวรรโณ
72. สุนิสา อิทธิชัยโย
73. อริน เจียจันทร์พงษ์
74.พุทธพล มงคลวรวรรณ
75. ณภัค เสรีรักษ์
76. ธวัชชัย ป้องศรี
77. ณรุจน์ วศินปิยมงคล
78. เสาวนีย์ อเลกซานเดอร์
79. วรวิทย์ กนิษฐเสน
80. ยโสธรา อัมฤตาลัย
81. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
82. ปิยะมาศ ทัพมงคล
83. ฐิติพล ภักดีวานิช
84. ปฤณ เทพนรินทร์
85. สรพจน์ เสวนคุณากร
86.. เอกรินทร์ ต่วนสิริ
87.. อสมา มังกรชัย
88. รพีพรรณ เจริญวงศ์
89. ปฐม ตาคะนานันท์
90. กษมาพร แสงสุระธรรม
91. ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง
92.วรพจน์ พันธุ์พงศ์
93. วาด รวี
94 . ปราบดา หยุ่น
95 . ซะการีย์ยา อมตยา
96. อุทิศ เหมะมูล
97. ณัฐพล ใจจริง
98. พ.ต.ท.เทิดสยาม บุญยะเสนา
99. ร.ต.อ.วัชระ ดวงชะฎา
100. ร.ต.อ.ยศพล รัตนถาวร
101. พ.ต.ท.สุทิน กลิ่นหวล
102. พ.ต.ต.อนุสรณ์ สินธ์เทียม
103. พ.ต.ท.เทิดสยาม บุญยะเสนา
104. ร.ต.อ.วัชระ ดวงชะฎา (ชื่อซ้ำกับลำดับที่ 99)
105. พ.ต.ท.อรรณพ ชัยชาญ
106. ร.ต.อ.ธนากร คำวะรัตน์
107. ร.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ผัดก๋า
108. วันรัก สุวรรณวัฒนา
109. ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
110. วิริยะ สว่างโชติ
111. ชัยวุฒิ ตันไชย
112. ร.ต.ท.ภิญโญ เวียงคำ
113. สุรพศ ทวีศักดิ์
114. วิจักขณ์ พานิช
115. ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์
116. ศุภชัย เกศการุณกุล
117. พัชรินทร์ รักสัตย์
118. ชลัท ศานต์วรางคณา
119. ขวัญชัย กุลสันติธำรง
120. วาสนา ละอองปลิว
121. ศิริจิต สุนันต๊ะ
122. ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช
123. ชีรา ทองกระจาย
124. ปรีดี หงษ์สต้น
125. อติภพ ภัทรเดชไพศาล
126. สถิติ ทูลขำ
127. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ
128. ศุภวัชร์ มาลานนท์
129. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์
130. พงศ์จิรา เชิดชู
131. เมธยา ศิริจิตร
132. ปิง วิชัยดิษฐ
133. อาหวัง ล่านุ้ย
134. อันธิชา แสงชัย
135. พิเชฐ แสงทอง
136. ดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์
137. สิทธิพล เครือรัฐติกาล
138. ดันย้าล อับดุลเลาะ
139. ศศิวรรณ จริงจิตร
140. อัลเบอท ปอทเจส
141. ไพศาล ลิขิตปรีชากุล
142. ภูวิน บุณยะเวชชีวิน
143. ชุมาพร แต่งเกลี้ยง
144. นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
145. อัญชนา สุวรรณานนท์
146. การะเกต์ ศรีปริญญาศิลป์
147. สุกรี คลองวิธี
148. ธิกานต์ ศรีนารา
149. จิรกาญจน์ สงวนพวก
150. สร้อยมาศ รุ่งมณี
151. อรัญญา ศิริผล


กำลังโหลดความคิดเห็น...