xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล ยก “จูดี้” ทิ้งห่าง “คุณชาย” จากผลสำรวจส่วนใหญ่ เป็นระดับรากหญ้า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

(แฟ้มภาพ)
ราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจคะแนนนิยมผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.ครั้งที่ 4 “พงศพัศ” เพิ่มช่องห่าง “”สุขุมพันธุ์” อีกเกือบร้อยละ 15 ส่วนอันดับรองลงมายังคงเดิม “เสรีพิศุทธ์-สุหฤท-โฆสิต” ตามลำดับ ยังไม่ตัดสินใจ ร้อยละ 12.69 โดย ปชช.ผู้ถูกสอบถามเกินครึ่งเป็นผู้หญิง 50 ปีขึ้นแยะสุด การศึกษาต่ำกว่า ป.ตรี เกือบร้อยละ 70 ค้าขายเกือบครึ่ง

วันนี้ (20 ก.พ.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจคะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม.ทั้ง 25 คน เป็นครั้งที่ 4 จากคนกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งโดยสุ่มตัวอย่างกระจายครบทั้ง 50 เขต จำนวน 4,393 คน ระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการเมือง และช่วยรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยใช้คำถามปลายเปิดที่ผู้ตอบสามารถตอบอย่างอิสระทั้ง 25 คน ที่ตนเองชอบและจะเลือกเป็นผู้ว่าฯ กทม.สรุปผลได้ดังนี้

โดยคะแนนจากผลสำรวจ คนกรุงเทพฯ จะเลือกผู้สมัคร “ผู้ว่าฯ กทม.” ตามลำดับดังนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 46.69 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เพราะมีความสุภาพ เป็นกันเอง ทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ดี มีความตั้งใจในการทำงาน ชอบพรรค ฯลฯ และอันดับ 2 ร้อยละ 32.99 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เพราะมีความสุภาพ เป็นคนดีซื่อสัตย์ อยากให้สานงานเดิมต่อให้เสร็จ ตั้งใจทำงาน ชอบพรรค ฯลฯ ส่วนอันดับ 3 ร้อยละ 6.21 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส เพราะไม่สังกัดพรรคการเมือง สามารถทำงานเป็นอิสระ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง ฯลฯ ต่อที่อันดับ 4 ร้อยละ 0.56 นายสุหฤท สยามวาลา เพราะ นโยบายมีความแปลกใหม่น่าสนใจ เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ และอันดับ 5 ร้อยละ 0.44 นายโฆสิต สุวินิจจิต เพราะไม่สังกัดพรรคการเมือง สามารถทำงานเป็นอิสระ เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ

ขณะที่ในส่วนผู้สมัครคนอื่นๆ เช่น ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ฯลฯ อยู่ที่ร้อยละ 0.42 ส่วนที่ยังไม่ตัดสินใจอยู่ที่ ร้อยละ 12.69

ทั้งนี้จากสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต จำนวน 4,393 คน จำแนกได้ดังนี้ เพศ ชาย 1,693 คน 38.54% หญิง 2,700 คน 61.46% อายุ 18-20 ปี 88 คน 2.00% 21-30 ปี 405 คน 9.22% 31-40 ปี 718 คน 16.34% 41-50 ปี 1,135 คน 25.84% 50 ปีขึ้นไป 2,042 คน 46.48% ไม่ระบุ 5 คน 0.12%

ด้านการศึกษา ต่ำกว่า ป.ตรี 2,974 คน 67.70% ป.ตรี 1,046 คน 23.81% สูงกว่า ป.ตรี 153 คน 3.48% ไม่ระบุ 220 คน 5.01% ส่วนอาชีพ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 231 คน 5.26% พนักงานบริษัท 324 คน 7.38% ค้าขาย/ส่วนตัว 2,144 คน 48.80% รับจ้าง 621 คน 14.14% นร./นศ.144 คน 3.28% แม่บ้าน 642 คน 14.61% อื่นๆ 176 คน 4.01% ไม่ระบุ 111 คน 2.52%

และรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บ. 1,359 คน 30.94% 10,001-20,000 บ. 1,306 คน 29.73% 20,001-30,000 บ. 566 คน 12.88% 30,000 บ.ขึ้นไป 594 คน 13.52% ไม่ระบุ 568 คน 12.93%

ในส่วนของวิธีการเก็บข้อมูล ลงพื้นที่ภาคสนามทั้ง 50 เขต 3,062 คน 69.70% สัมภาษณ์บ้านมีรั้วทางโทรศัพท์ 1,331 คน 30.30%


กำลังโหลดความคิดเห็น...