xs
xsm
sm
md
lg

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระอนุเคราะห์ จัดกัปปิยภัณฑ์แก่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ทรงห่วยใยผู้ประสบเหตุกราดยิงใน จ.หนองบัวลำภู มีรับสั่งให้จัดกัปปิยภัณฑ์ประทานแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย

วันนี้ (7 ต.ค.) เพจ "สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช" ได้ออกประกาศประทานพระอนุเคราะห์ หลังเกิดเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีใจความว่า

"เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปลงธรรมสังเวช อีกทั้งทรงพระปรารภห่วงใยผู้ประสบเหตุและผู้สูญเสีย จึงโปรดประทานผ้าไตร และมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยการบำเพ็ญกุศลศพทุกราย ส่วนสำหรับผู้บาดเจ็บนั้น จัดกัปปิยภัณฑ์รายละเท่าจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ประทานแก่ผู้บาดเจ็บทุกราย เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ โปรดให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้เชิญสิ่งของและกัปปิยภัณฑ์ประทาน ไปมอบแก่เจ้าภาพศพและผู้บาดเจ็บทุกรายตามพระประสงค์

โอกาสนี้ มีรับสั่งประทานกำลังใจแก่ครอบครัว ญาติมิตรของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์นี้ เพื่อเป็นส่วนทุเลาความเศร้าโศกหม่นหมอง อีกทั้งโปรดประทานพรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสบเหตุภยันตราย พร้อมด้วยครอบครัว และญาติมิตร ตลอดจนประชาชนชาวหนองบัวลำภู และสาธารณชนผู้รู้สึกหดหู่สะเทือนใจ จงถึงพร้อมด้วยขันติ สติ และปัญญา ในอันที่จะฟื้นฟูสรรพกำลังให้กลับคืนมาอย่างเข้มแข็งมั่นคง สามารถดำรงสันติสุขในจิตใจตน ชุมชน และสังคมไทยให้ยั่งยืนสืบไป

อนึ่ง มีพระบัญชาโปรดให้วัดในพื้นที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานศพ และการสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจตามกำลังความสามารถ กับทั้งให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร เจริญพระพุทธมนต์เป็นกรณีพิเศษหลังการทำวัตรเย็นในวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ อำนวยสวัสดิมงคลสำหรับบ้านเมือง เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน"
กำลังโหลดความคิดเห็น