xs
xsm
sm
md
lg

เพชรบุรีสั่งปิดอาคารสถานที่ชั่วคราว หลังพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์เขาย้อย 76 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ประกาศห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปหรือออกจากอาคารบริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ เป็นเวลายี่สิบแปดวัน และห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน 76 ราย จากคลัสเตอร์โรงงานเขาย้อยทั้งหมด

วันนี้ 20 พ.ค. 64 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ลงนามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 784/2564 เรื่อง ห้ามบุคคลเข้าไปหรือออกจากอาคารสถานที่เป็นการชั่วคราว และจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๔วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงมีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้

๑. ห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปหรือออกจากอาคารโรงงานที่ ๙ (Factory 9) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ๑๓๘ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นเวลายี่สิบแปดวัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

๒. ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรค ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ดังนี้
๒.๑ อาคารโรงงานที่ ๑๑ (Factory 11) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ๑๓๘ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
๒.๒ อาคารโรงงานที่ ๑๒ (Factory 12) บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ๑๓๘ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ห้ามมีการชุมนุม ทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใด ที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปในพื้นที่ที่กำหนดหรือออกจากสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้เนิ่นช้าไป จะก่อผลเสียหาย ร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา ๓๐วรรค ๒ (๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ ๑๙พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวน 76 ราย เป็นผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงงานแคลคอมพ์ทั้งหมด ชาวไทย 64 ราย (เป็นชาย 11 ราย หญิง 53 ราย) ชาวพม่า 8 ราย (เป็นชาย 3 ราย หญิง 5 ราย ) และ ชาวอินเดีย 4 ราย (เป็นชาย 4 ราย) สะสมรวม 721

พร้อมเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ
กำลังโหลดความคิดเห็น...