xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม พูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าขับเคลื่อนพันธกิจสำคัญ ด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิด “นวัตกรรมสื่อ” (Media Innovation) สร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน ผนึกกำลังกับเครือข่ายผู้ผลิตสื่ออาชีพจัดงานใหญ่เสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อด้วย DATA DRIVEN มีสื่อมวลชนและผู้ผลิตสื่อทุกแขนง เข้าร่วมหลายภาคส่วน มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อยกระดับองค์ความรู้และร่วมกันพัฒนาให้เกิด นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นนิเวศสื่อที่ดี


ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยถึงการจัดงานเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL” ว่าในโลกทุกวันนี้ มีผู้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการนำ DATA มาใช้งาน ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้ง เรื่อง BIG DATA, AI และ MECHINE LEARNING สิ่งเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ไปในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงงานด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อด้วยเช่นกัน
กองทุน ในฐานะที่เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสื่อ เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการผลักดันและส่งเสริมให้เครือข่ายผู้ผลิตสื่อได้เข้าใจ เห็นถึงประโยชน์และแนวทางในการนำข้อมูล DATA มาใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์สื่อในยุคใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดงานเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรม ในยุค NEXT NORMAL” ขึ้นในวันนี้ ในการเสวนาฯ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในการยกระดับและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมสื่อ (Media Innovation) และร่วมกันหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
กองทุน ตอกย้ำถึงแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคนให้คิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเล่าเรื่องผ่านสื่อ การผลิตสื่อ เพื่อสร้างนวัตกรรมตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงผู้ผลิตสื่ออาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความรู้เท่าทันสื่อและการคิดเชิงวิพากษ์ สร้างโอกาส เปิดพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย และปัญหาที่ควรแก้ไข เข้าใจชุมชน สังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างความร่วมมือเครือข่าย สร้างโอกาส องค์ความรู้ และการเรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ในการส่งเสริมวัฒนธรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเผยแพร่ การเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ และการต่อยอดนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสาธารณะประโยชน์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนด้านนวัตกรรมสื่อจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งยังให้มีการติดตามและประเมินผลการสร้างนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
การจัดงานเสวนา “DATA DRIVEN สร้างสื่อสู่นวัตกรรมในยุคNext Normal” จึงเป็นกลไก สำคัญที่ได้สร้างองค์ความรู้ในการนำข้อมูล BIG DATA มาศึกษาเรียนรู้ นำมาต่อยอดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับในการพัฒนา ขับเคลื่อนนวัตกรรมสื่อในมิติใหม่ ๆ ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีประโยชน์ต่อการสื่อสาร ในสังคมที่ดีและเป็นสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเป้าหมายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทุนทั้งในด้าน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์


การจัดงานวันนี้เป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์อีกก้าวหนึ่งของกองทุน ในการพัฒนาสื่อให้ก้าวไปข้างหน้า ในยุคใหม่ ทันต่อโลกและการเปลี่ยนแปลง เราจำเป็นต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วน กองทุนพร้อมเป็นแรงหนุนเสริม ให้ผู้ผลิตสื่อได้ยกระดับและผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ ร่วมช่วยกันสร้างนิเวศสื่อที่ดี พัฒนาไปสู่นวัตกรรมใหม่ ในยุค NEXT NORMAL


เรื่อง : อรวรรณ เหม่นแหลม


กำลังโหลดความคิดเห็น