xs
xsm
sm
md
lg

ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาป.เอก รุ่นแรก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ม.ราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับนักศึกษาป.เอก รุ่นแรก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน สุดอบอุ่น

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับและปฐมนิเทศน์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกสาร รุ่นที่ 1 อย่างอบอุ่นและกล่าวว่า ม.ราชภัฎนครราชสีมามีเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนและมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สู่ความยั่งยืน การเปิด ปร.ด.การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นแรก มีความตั้งใจที่จะผลิตบุคคลกรที่ทีคุณภาพออกสู่สังคม ประเทศชาติ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาวิชานี้จำนวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ยังคงเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความสนใจและนำไปใข้ได้จริงในการปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับองค์การท้องถิ่นถึงระดับประเทศ ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยเชื่อมั่นว่าจะผลิตบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน รศ.ดร.ชคัตตรัย ระยสวัสดิ์ ประธานหลักสูตร กล่าวว่า สาขาวิชานี้มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพมีคุณธรรม จริยธรรมทางการบริหารและมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการภาครัฐและเอกชนอย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผศ.ดร.อนุจิต ชิณสาร เลขานุการหลักสูตร กล่าวเสริมว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นในการจัดการภาครัฐและภาค ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญของประเทศต่อไป.


กำลังโหลดความคิดเห็น