xs
xsm
sm
md
lg

รวมแบงก์ปรับลดชำระคืน “บัตรเครดิต” ขั้นต่ำเหลือ 5% บรรเทาภาระโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ออกบัตรเครดิตในประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระลูกค้าบัตรเครดิต จ่ายขั้นต่ำจาก 10% เหลือ 5% พบเงื่อนไขแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน หลายแบงก์ลดให้อัตโนมัติ

วันนี้ (29 มี.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ผู้ให้บริการบัตรเครดิตทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทที่มิใช่สถาบันการเงิน ต่างออกมาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากโควิด-19 ดังนี้

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี (KTC) ได้ทําการปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นตํ่าของบัตรเครดิตเคทีซี ให้แก่สมาชิกบัตรฯ ทุกท่านอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลแต่อย่างใด จากเดิม 10% ลดเหลือ 5% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 (โดยจะไม่มีกำหนดขั้นต่ำ 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

จากนั้น 8% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และ 10% มีผลกับบัญชีบัตรเครดิตที่มีการสรุปรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกเว้นยอดที่ได้ทำรายการผ่อนชำระรายเดือนกับบัตรเคทีซี กรณีสมาชิกบัตรฯ เลือกชำระเต็มจำนวนผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

อนึ่ง ยกเว้นการปรับลดอัตราชำระขั้นต่ำ สำหรับบัตรเครดิต KTC VISA INFINITE ทุกประเภท, KTC - ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD, KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND, KTC VISA CORPORATE ทุกประเภท, และ KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ อิออน (AEON) ให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า โดยไม่ต้องติดต่อแจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ มาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งจะครบกำหนดชำระ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ได้แก่ ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำบัตรเครดิตอิออน เดิม 10% เป็น 5% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2564

8% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2565 ถึง 2 ธันวาคม 2565 และ10% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ยกเว้นบัตรเครดิต AEON CORPORATE CARD ทุกประเภท และรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Plan)

บัตรสมาชิกอิออน (สินเชื่อยัวร์แคช) ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ จากเดิม 3% เป็น 1% แต่ไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อรอบบัญชี (ยอดชำระขั้นต่ำต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยที่เรียกเก็บในรอบบัญชีนั้น) ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 ธันวาคม 2563 ไม่รวมรายการผ่อนชำระรายเดือน (AEON Happy Pay)

ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อ จักรยานยนต์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท และรถยนต์ วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ในรอบบัญชีที่ครบกำหนดชำระวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถึง 2 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าที่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับสิทธิตามมาตรการความช่วยเหลือด้านสินเชื่อนี้

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคแบงก์ (KBANK) มอบมาตรการช่วยเหลือลูกค้าด้านสินเชื่อ บัตรเครดิตกสิกรไทย ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม 10% ปี 2563-2564 ชำระขั้นต่ำ 5% ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 8% และปี 2566 ชำระขั้นต่ำ 10% ตามเดิม ธนาคารปรับอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคาร

ส่วนมาตรการช่วยเหลือที่ต้องลงทะเบียนก่อน ได้แก่ บัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเงินด่วนเอ็กซเพรส แคช พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย ถึงเดือนธันวาคม 2563 ส่วนสินเชื่อเงินด่วนเอ็กซเพรส โลน พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี ติดต่อที่ K-Contact Center โทร. 0-2888-8888 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีบี (SCB) ธนาคารจะทำการปรับลดอัตราการชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน จากเดิม 10% ของยอดใช้จ่าย เป็น 5% ในปี 2563-2564 ต่อมา 8% ในปี 2565 และ 10% ในปี 2566 และปีถัดไป แต่ทั้งนี้ ยอดชำระคืนขั้นต่ำจะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท การปรับลดอัตราการชำระคืนขั้นต่ำดังกล่าว จะมีผลสำหรับการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรอบการชำระตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิต SCB ทุกท่าน ไม่ต้องแจ้งความจำนงมาที่ธนาคารแต่อย่างใด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลูกค้าบัตรเครดิต ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% จากเดิม 10% มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เป็นเวลา 2 ปี ให้สิทธิแก่ลูกค้าทุกรายโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องติดต่อธนาคาร

ส่วนกลุ่มลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12%

โดยแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังธนาคาร สามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 ที่สาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กรุงศรี คอนซูเมอร์ ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำต่อเดือน สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลจากเดิม 5% เหลือ 3% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

สำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตจากเดิม 10% เหลือ 5% ตามรอบบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 สำหรับลูกค้าทุกราย โดยมิต้องติดต่อแจ้งความจำนง

สำหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ให้ความช่วยเหลือพิเศษเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางตรง อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม การบิน และธุรกิจบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น รวมถึงลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม รับการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายกรณี

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนรับพิจารณาความช่วยเหลือตั้งแต่ 15 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 นี้ ผ่านทางศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา 02-646-3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน 02-627-8111, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ 02-345-6789 และศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า 1712

ธนาคารซิตี้แบงก์ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ (Citi) ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำที่ต้องชำระจากปกติ 10% ของยอดค้างชำระ ลงเหลือ 5% ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564, ลงเหลือ 8% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ทุกรายโดยอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องทำการติดต่อธนาคารฯ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 48 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ, ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บให้ลูกค้าสูงสุด 2 ครั้ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ส่วนบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำที่เรียกเก็บให้ลูกค้าสูงสุด 2 ครั้ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยลูกค้าที่จะรับข้อเสนอสำหรับมาตรการนี้ ต้องเข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด และแสดงความจำนงกับธนาคารฯ ในการขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2563 โทร. 02-081-1456 (วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดธนาคาร เวลา 08.30-17.30 น.)

ธนาคารทีเอ็มบี (TMB) และธนาคารธนชาต (TBANK) ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ ให้กับลูกค้าบัตรเครดิตทั้งสองธนาคาร บัตรกดเงินสด Ready Cash (ทีเอ็มบี) และบัตรกดเงินสด FLASH Plus (ธนชาต) โดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้องติดต่อแจ้งความจำนงกับทางธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

โดยลูกค้าบัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ จาก 10% เป็น 5% ลูกค้าบัตรกดเงินสด Ready Cash ลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ จาก 5% เป็น 3% ลูกค้าบัตรกดเงินสด FLASH Plus อัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำคงเดิม 3%

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564, ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 8% ในปี 2565 และปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 10% ในปี 2566 ส่วนลูกค้ายูโอบีแคชพลัส ปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% จนถึงสิ้นปี 2565 และปรับอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% ในปี 2566 ทั้งนี้ การปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี และยูโอบีแคชพลัสทุกท่านไม่ต้องแจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารแต่อย่างใด

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต และสินเชื่อบัตรเงินสด ที่ยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตไวรัส COVID-19 บัตรเครดิตจากเดิมชำระขั้นต่ำ 10% เหลือ 5% และสินเชื่อบัตรเงินสดจากเดิมชำระขั้นต่ำ 5% เหลือ 3% โดยอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 0-2299-8888
กำลังโหลดความคิดเห็น...