xs
xsm
sm
md
lg

MEA ชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ไม่เกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟฟ้า และไม่กระทบสิทธิ์ของผู้ใช้ไฟฟ้า แน่นอน!!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากที่เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลมีเดียถึงการขอคืนเงินประกันไฟฟ้า เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ว่า การขอเงินประกันคืน เท่ากับมิเตอร์ไฟฟ้าเราจะขาดการประกัน ถ้าอนาคตมิเตอร์เกิดความเสียหายดังประชาชนต้องเป็นคนซ่อมแซมเองนั้น ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ขอชี้แจงกรณีมีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดย MEA ขอชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จาก MEA ดังเดิม

ทั้งนี้ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่ MEA กำหนดเมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนด MEA จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบ MEA ดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณี เครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งาน MEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้ากำลังโหลดความคิดเห็น