xs
xsm
sm
md
lg

กรมหลวงพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ที่เรือนจำกลางระยอง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สานต่อพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา และต่อยอด เสด็จแทนพระองค์พระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ ที่ เรือนจำกลางระยอง

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังซึ่งเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมที่ต้องดูแลประชาชนทุกส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องขังหรือประชาชนทั่วไป มีสิทธิในการรับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ออกมาสู่สังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด แนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรทนาถบพิตร เกี่ยวกับการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพันโทษ ทั้งยังสอดคล้องกับข้อกฏหมายข้อกำหนดแมนเดลล่าและข้อกำหนดกรุงเทพ จึงได้เสด็จฯเปิดโครงการ "ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา โครงการฯ พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาอันเป็นการเริ่มต้นการดำเนินการตามโครงการและทำให้ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการทำงานในการช่วยเหลือผู้ต้องขังตามพระพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระเมตตาและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังคงมีอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งจัดบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำเป้าหมายอีก 24 แห่ง ประกอบด้วยเรือนจำความมั่นคงสูงสุด 5 แห่ง เรือนจำกำหนดโทษสูง 12 แห่ง ทัณฑสถานหญิง 7 แห่ง ประกอบด้วยเรือนจำกลางเขาบิน เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำกลางคลองไผ่ จ.นครราชสีมา เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี เป็นต้น และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 1 แห่ง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 10 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการราชทัณฑปันสุขฯ เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ให้กับเรือนจำกลางระยอง เรือนจำกลางชลบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี ณ เรือนจำกลางระยอง ซึ่งเป็น 3 เรือนจำเป้าหมายจาก24 เรือนจำ และพระราชทานเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลชลบุรี ซึ่งรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ นอกจากจะให้บริการผู้ต้องขังแล้วยังสามารถให้บริการประชาชนทั่วไปอีกด้วย

ทั้งนี้เรือนจำกลางระยอง ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,246 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 2563) ผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 759 ราย, เรือนจำกลางชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 7,666 คน ผู้ต้องขังป่วยภายในเรือนจำ รวมจำนวน 173 คน และทัณฑสถานหญิงชลบุรี มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 1,599 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำ รวมจำนวน 183 คน ผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำที่ได้รับการตรวจและแยกประเภทในการดูแลรักษา ได้แก่ ความดัน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง วัณโรค หอบหืด จิตเวช เป็นต้น ในส่วนของฝ่ายสาธารณสุขของจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วย เช่น เรือนจำกลางระยอง มีโรงพยาบาลบ้านค่าย เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ที่มีการแบ่งพื้นที่ในโรงพยาบาลให้เป็นส่วนที่ดูแลผู้ต้องขังที่ป่วย นอกจากนี้ยังมีจิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีส่วนร่วมด้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์ การพยาบาล และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดาทรงเปิด “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” และทอดพระเนตรภายใน “มุมสุขภาพ ราชทัณฑ์ ปันสุข” จากนั้นเสด็จไปยังห้องทันตกรรม ทอดพระเนตรการสาธิตทำฟัน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านค่าย เสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการสาธิตของ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.ชาย )ในการช่วยเหลือผู้ป่วย ต่อมาได้เสด็จเข้าไปยังเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังชายป่วย จำนวน 8 ราย เสด็จออกจากเรือนนอนผู้ต้องขังชายป่วยไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ 3 เรือนจำ ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ นิทรรศการ “จิตอาสา เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ของ 3 เรือนจำ ได้เสด็จไปยังสถานพยาบาลในแดนหญิง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วย ทอดพระเนตรการสาธิตของ อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.หญิง) ในการช่วยเหลือผู้ป่วย พระราชทานถุงพระราชทานให้กับผู้ต้องขังหญิงป่วย เสด็จไปทอดพระเนตรภายในมุมสุขภาพราชทัณฑ์ ปันสุข

อนึ่งเรือนจำกลางจังหวัดระยองได้เปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯแล้ว โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จึงเสด็จฯมาให้กำลังใจผู้ต้องขัง และทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการฯ เช่น การฝึกวิชาชีพ การดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์ การฝึกโยคะ และมุม Happiness ซึ่งเป็นการนำหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา ที่ได้นำมาเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ “ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่ต้องการสร้างสุขภาพกายและใจที่ดี และเมื่อออกมาสู่สังคมภายนอก สามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ