xs
xsm
sm
md
lg

“พระราชินี” ทอดพระเนตรการแสดงราชวัลลภเริงระบำ จ.นครนายก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดง “ราชวัลลภเริงระบำ” จ.นครนายก ทรงมีพระราชดำรัสให้นำทักษะราชวัลลภเริงระบำนำไปประยุกต์ใช้ต่อภารกิจต่างๆ ของหน่วย เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และประชาชน

วันนี้ (9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 17.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” และกองทหารเกียรติยศ ประจำปี 2562 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ในการนี้ ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ หน่วยชนะเลิศ ต่อจากนั้น ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาที่ประทับ ลานการแสดงทางทหารประกอบดนตรีฯ ทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams)และกองทหารเกียรติยศประจำปี 2562 ซึ่งผู้แสดงจัดจากหน่วยที่ได้รับคัดเลือกและจัดการแสดงสาธิตการฝึกของกองทัพไทย จำนวน 3 กรม ประกอบด้วย กรมฮอป (HOP) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง, กรมฮอป (HOP) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, กรมทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 จำนวน 837 นาย ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคู่มือฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” พุทธศักราช 2559 และแบบฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ให้นำไปดำเนินการฝึกกำลังพลของกองทัพไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยกองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกตามพระบรมราโชบายและนำไปขยายผลให้กับทหารทุกหน่วยจนถึงระดับกองพัน เพื่อให้กำลังพลมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งพร้อมเพรียง มีวินัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการใช้อาวุธของกำลังพล ทั้งนี้ กองทัพไทยได้ดำเนินการฝึกกำลังพลอย่างเข็มแข็ง และจัดการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” โดยมีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ จำนวนทั้งสิ้น 17 กรม 51 กองพัน ใช้เวลาในการคัดเลือกเป็นระยะเวลา 3 เดือน จนได้หน่วยที่ดีที่สุด 3 ลำดับ

นอกจากนี้ ยังพระราชทานพระบรมราโชบายให้กองทัพไทยดำเนินการจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศมีความเป็นมาตรฐาน เกิดความสง่างาม และเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีโดยมีหน่วยเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกเหล่าทัพ จำนวน 108 กองพันใช้เวลาในการคัดเลือก เป็นระยะเวลา 3 เดือน จนได้หน่วยที่ดีที่สุด 2 ลำดับ

จากนั้น พระราชทานรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกองทหารเกียรติยศและการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พันโท ที เพิ่มผล ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ พันโท บุญวัฒน์ จันทรมานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17

การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ระดับกรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาวาเอก พูนศักดิ์ บัวแก้ว ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9

การแข่งขันการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hoptothe bodies slams) ระดับกองพันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ พันโท พิจักษณ์ บุปผาพันธุ์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นาวาโท สุทธิ ทิพย์สุข ผู้บังคับกองพันรักษาฝั่งที่ 11 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นาวาโท สุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 11 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส ความว่า “ขอแสดงความยินดี และชื่นชมที่ทุกท่านมีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทน และพยายามฝึกฝน จนมาถึงวันแห่งความสำเร็จในวันนี้ จากการที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติการแสดงราชวัลลภเริงระบำด้วยตนเองมาแล้วนั้น ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักและซาบซึ้งเป็นอย่างดีว่าทุกท่านต้องผ่านการฝึกด้วยความอดทน มุ่งมั่น มีระเบียบวินัย ต้องใช้สมาธิและทักษะเป็นอย่างมาก ในการที่จะผ่านการแสดงราชวัลลภเริงระบำนี้ไปได้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเข้มแข็งแล้ว ยังสามารถนำท่าทางที่เราได้เรียนรู้ไปปฏิบัติหน้าที่ถวายงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตจริงในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเป็นหน่วย ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ เพื่อความสำเร็จลุล่วงของภารกิจ ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านจงรู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้ผ่านการฝึกฝนจนมาถึงความสำเร็จในวันนี้ และขอให้ทุกท่านได้นำประโยชน์ของการแสดงราชวัลลภเริงระบำนี้ ถ่ายทอดไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนนำไปประยุกต์ ปฏิบัติใช้ต่อภารกิจต่างๆ ของหน่วย เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และประชาชนสืบต่อไป”
กำลังโหลดความคิดเห็น...