xs
xsm
sm
md
lg

พลิก! กก.วัตถุอันตรายเลิกแบน “ไกลโฟเซต” เลื่อนแบน “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” 6 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


การชุมนุมของกลุ่มคัดค้านการแบน 3 สารพิษ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา
ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเลื่อนการแบน “พาราควอต -คลอร์ไพริฟอส” ออกไป 6 เดือนเป็นวันที่ 1 มิ.ย. 63 พร้อมให้เลิกแบน “ไกลโฟเซต” เปลี่ยนไปใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติเดิมเมื่อ 23 พ.ค. 61

การประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันนี้ (27 พ.ย.) ได้มีการพิจารณาทบทวนการแบน 3 สารเคมีทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งให้มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2562 อย่างไรก็ตาม วันนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายได้พิจารณาข้อเสนอของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอมาแล้ว มีมติดังนี้

1. ให้ออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (ห้ามนำเข้า ห้ามใช้ ห้ามจำหน่าย) โดยให้กำหนดระยะเวลาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ส่วนวัตถุอันตรายไกลโฟเซตให้ใช้มาตรการจำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกการแบน)

2. มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการจัดทำมาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส รวมถึงมาตรการในการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และให้นำเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันนี้ (27 พ.ย.)


กำลังโหลดความคิดเห็น