xs
xsm
sm
md
lg

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในการเป็นแกนหลักของประชาชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประชาชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่เยาวชน ตลอดจนบูรณาการจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904 หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.61 โดยที่ผ่านมามีผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรประจำไปแล้วทั้งสิ้น 3 รุ่น

วันนี้ (8 พ.ย.) เมื่้อเวลา 07.59 น. ที่ อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ ที่ 1 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพญาไท พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

โดยการฝึกหลักสูตรประจำในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 541 ราย แบ่งเป็นชาย 400 คน และหญิง 141 คน จากหน่วยราชการในพระองค์, ทหาร, ตำรวจ และหน่วยราชการพลเรือนจำนวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2562 สำหรับผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับบทบาทการปฎิบัติหน้าที่ จิตอาสา 904 ในเรื่องต่างๆ อาทิ องค์ความรู้ด้านประวัติศาตร์ของชาติ อุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้ในงานด้านจิตอาสา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์รูปแบบต่างๆ องค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการฝึกเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพ ปลูกฝังความมีวินัย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรจิตอาสา 904 ที่จะมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนหลักของประชาชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประชาชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่เยาวชน ตลอดจนบูรณาการจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับการฝึกอบรมนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อให้มีความ สมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับผู้รับการฝึก

ทั้งนี้เมื่อผู้รับการฝึกได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" โดยสัญลักษณ์และองค์ประกอบของเครื่องหมาย ประกอบด้วย พระปรมาภิไธย วปร. หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระบารมีและกระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันแผ่ไพศาล ดาวด้านซ้าย หมายถึง ประชาชน ดาวด้านขวา หมายถึง ข้าราชการ และที่มีสีเหมือนกันนั้น หมายถึงการไม่แบ่งแยกจากกัน ผ้าแพร พร้อมคำขวัญพระราชทานที่ว่า "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" หมายถึง และปีก หมายถึง พระบารมีที่โอบอุ้ม และนำพาความเจริญของประเทศชาติ


กำลังโหลดความคิดเห็น...