xs
xsm
sm
md
lg

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปในการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปในการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย จากนั้นพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กร และผู้ที่ทำประโยชน์ด้านเพร็พแก่ประเทศไทย

วันนี้ (29 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการประชุมสัมมนา “ติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย” ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ แพทย์หญิง เดบอราห์ เบิร์กซ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษและผู้ประสานงานด้านเอดส์ระดับโลก ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ เฝ้าฯ ถวายของที่ระลึก ในโอกาสที่ทรงรับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ

ในการนี้ ทรงฟังสรุปการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย จากนั้นพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กร และผู้ที่ทำประโยชน์ด้านเพร็พแก่ประเทศไทย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านเพร็พในประเทศไทย

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านเอดส์ ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก จนมาสู่โครงการเพร็พพระองค์โสมฯ หรือ Princess PrEP โครงการต้นแบบในการให้บริการยาฟรี เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ เริ่มดำเนินโครงการในปี 2559 ผลการดำเนินงานจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2562 มีคนไทยได้รับเพร็พ 7,260 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของคนไทยที่ควรจะได้รับเพร็พ และร้อยละ 55 ได้รับจากโครงการเพร็พพระองค์โสมฯ ซึ่งขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุเพร็พเข้าชุดสิทธิประโยชน์ของคนไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นำร่อง 2,000 คน ใน 21 จังหวัด โดยจะขยายผลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป