xs
xsm
sm
md
lg

“สมาคมถ่ายภาพฯในพระบรมราชูปถัมภ์” มีมติไล่ “อนุชัย” พ้นสมาชิก หลังแอบอ้างถ่ายภาพในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติไล่ “อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง” พ้นสมาชิกภาพ หลังแอบอ้างเป็นผู้ถ่ายภาพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ทั้งที่เป็นผลงานของ "รชฎ วิสราญกุล"

วันนี้ (22 ธ.ค.) สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก “The Royal Photographic Society of Thailand (RPST)” เรื่อง ให้สมาชิกภาพขาดจากสมาชิกภาพ โดยระบุว่า ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขสมาชิก 2137 ได้ทำการนำไฟล์ภาพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ที่ถ่ายโดย นายรชฎ วิสราญกุล จำนวนหลายไฟล์ ไปทำการตกแต่งสร้างเป็นภาพใหม่ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อีกทั้งยังได้ใส่ชื่อตนเองในภาพ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ และนำไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภท ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ในหลายโอกาส โดยให้สัมภาษณ์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าภาพดังกล่าวเป็นผลงานของตนเอง

คณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเรื่องนี้ ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เห็นว่า การกระทำของนายอนุชัยเป็นการกระทำที่มิบังควร อีกทั้งยังเป็นการเจตนากระทำผิดทั้งทางกฎหมายและจริยธรรม นับเป็นการประพฤติตนในทางอันเป็นที่รังเกียจของสังคม และนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคมฯ อย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับแก้ไขใหม่ ปี พ.ศ. 2558 ข้อ 10(5) จึงมติมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ขาดจากสมาชิกภาพของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป ทั้งนี้ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายนิติกร กรัยวิเชียร
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ ข้อบังคับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ กฎข้อบังคับ ข้อ 10 ระบุว่า สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว

(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ และสมาชิกสบทบสิ้นสุดลงเมื่อมีอายุครบ 1 ปี ตามรอบปีปฏิทิน ถ้าสมาชิกผู้ใดไม่ชำระค่าบำรุงให้เสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน หลังจากวันหมดอายุ ถือว่าผู้นั้นเป็นสมาชิก ที่ไม่สมบูรณ์ สมาคมทรงไว้ซึ่งอำนาจในการตัดสิทธิใดๆ ได้ทั้งสิ้น

(4) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ หรือฐานประมาท หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(5) คณะกรรมการบริหารลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งคณะว่าเป็นผู้จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับนี้หรือระเบียบซึ่งคณะกรรมการบริหารจะได้กำหนดตามข้อ 14 หรือประพฤติตนในทางอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือในทางอื่นใดอันอาจนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม


ขับ “อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง” ออกจากสมาคมถ่ายภาพ ฐานแอบอ้าง “ภาพเสด็จออกมหาสมาคม” เป็นผลงานตนเอง
ขับ “อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง” ออกจากสมาคมถ่ายภาพ ฐานแอบอ้าง “ภาพเสด็จออกมหาสมาคม” เป็นผลงานตนเอง
ด้วยปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นายอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง สมาชิกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทสมาชิกตลอดชีพ หมายเลขสมาชิก 2137 ได้ทำการนำไฟล์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2549 ที่ถ่ายโดยนายรชฏ วิสราญกุล จำนวนหลายไฟล์ไปทำการตกแต่งเป็นภาพใหม่ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของภาพ อีกทั้งยังได้ใส่ชื่อตนเองในภาพเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและนำภาพนั้นไปเผยแพร่ในสื่อหลายประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ในหลายโอกาส โดยให้สัมภาษณ์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจว่าภาพดังกล่าวเป็นผลงานของตนเอง
กำลังโหลดความคิดเห็น...