xs
xsm
sm
md
lg

กองทุน B-IR-FOF เตรียมจ่ายปันผลครั้งแรก 0.075 บาทต่อหน่วย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

รายงานข่าวจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือกองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 1 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 0.075 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน วันที่ 7 กันยายน 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 กันยายน 2564

สำหรับ B-IR-FOF เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหน่วยลงทุน (Fund of Funds) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

กองทุนนี้มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง หรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลครั้งละไม่เกิน 100% จากกำไรสะสม หรือกำไรจากการลงทุนสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน


กำลังโหลดความคิดเห็น...