xs
xsm
sm
md
lg

เชฟรอนสนับสนุนลาดกระบังทำวิจัย “การบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” ตามแนวพระราชดำริ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ขวา) ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัย “การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย การติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” จำนวน 9,258,000 บาท แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล (ซ้าย) คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตัวแทนศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (Integrated Technology Operation KMITL - ITOKmitl) โดยการสนับสนุนครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม และวิจัยข้อมูลเชิงประจักษ์ จากชุมชนและพื้นที่ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามกระแสพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา โมเดล” ไปใช้ในการจัดการดิน น้ำ และป่า รวมถึงนำผลงานวิจัยมาจัดทำเป็นชุดความรู้และคู่มือในการทำงานให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อต่อยอดแนวคิดและขยายผลไปยังพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ในอนาคต

โครงการวิจัย “การออกแบบเชิงภูมิสังคมไทย การติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลาโครงการทั้งสิ้น 2 ปี โดยจัดเก็บข้อมูลวิจัยใน 3 พื้นที่ คือ จังหวัดลำปาง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดตาก รวม 300 ไร่ การสนับสนุนของเชฟรอนนี้จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานทางวิชาการ สามารถนำฐานข้อมูลมาประมวลผลในมิติต่างๆ ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสภาพแวดล้อม ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นผลงานทางวิชาการที่ยืนยันความสำเร็จของทฤษฎีการจัดการทรัพยากรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นทฤษฎีการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น...