xs
xsm
sm
md
lg

ตลาดทุนไทยเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เกศรา มัญชุศรี
ตลาดทุนไทยพร้อมเดินหน้ายกระดับการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากลฉบับใหม่ที่นำเสนอในการประชุม 2015 OECD-Asian Roundtable on Corporate Governance จัดโดย ก.ล.ต.ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ไอโอดี)โดยความร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า150 คน เข้าร่วมการประชุม
นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง ซึ่งความสำเร็จที่ผ่านมา อาทิ ผลสำรวจ ASEAN CG Scorecard ที่บริษัทจดทะเบียนไทยสามารถพัฒนาการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐานASEAN ได้เป็นอย่างดี และครองสถานะความเป็นผู้นำในภูมิภาค 3ปีต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ล้วนมาจากความร่วมมือในทุกภาคส่วน โดย ก.ล.ต. ร่วมกับ ตลท. และไอโอดี ได้จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติในแต่ละเรื่องให้แก่บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อผลักดันการดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม อาทิ การปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในแบบ56-1และรายงานประจำปีที่เน้นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น การส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ให้แก่กรรมการตรวจสอบเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง การผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน”
“การปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OECDจะช่วยสร้างพัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับบรรษัทภิบาลในตลาดทุนไทย ซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและประโยชน์สุขให้ประชาชนสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในพัฒนาตลาดทุนที่ยั่งยืนของ ก.ล.ต.” นายรพีกล่าว
ด้านนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนนำหลัก Good Governance ตามแนวทางของ OECDไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปัจจุบัน ตลาดหุ้นไทยและ บจ.ไทยได้การยอมรับในระดับสากลว่ามีพัฒนาด้าน CGที่ดีขึ้นและโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯยังมุ่งส่งเสริมให้ บจ. ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล
(Environment, Social, Governance: ESG) อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นแผนงานสำคัญหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม UN Sustainable Stock Exchange Initiative (SSE initiative) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน
“ในปีนี้ OECD ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญเรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น เรื่องการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง การกำหนดค่าตอบแทน รวมไปถึงการประเมินตนเอง รวมทั้งการที่ผู้นักลงทุนสถาบันควรให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลัก CGของ บจ. โดยใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินใจลงทุน โดยข้อพึงปฏิบัติเหล่านี้สอดคล้องกับสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของ บจ.ไทยและตลาดทุนไทย”
ล่าสุดตลาดทุนไทยได้รับเกียรติจาก OECD ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมAsian Roundtable ประจำปี 2558ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558 ซึ่งได้มีการหารือแนวทางและความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีในภูมิภาค ปัญหาและอุปสรรคที่ท้ายทายกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ แล้ว รวมทั้งนำเสนอ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่” ซึ่ง OECDได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจและตลาดทุนโลก และเป็นหนึ่งในมาตรฐานสำคัญที่ได้รับการอ้างอิงเป็นแนวทางพัฒนาและประเมินการบรรษัทภิบาลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
กำลังโหลดความคิดเห็น...