xs
xsm
sm
md
lg

เครือซีพีขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูก “กาแฟฟื้นฟูป่า” ภาคเหนือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เครือซีพีจับมือสำนักงานเกษตรอำเภอ จ.เชียงใหม่ ขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูก “กาแฟฟื้นฟูป่า” ภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ขับเคลื่อนโครงการ “ซีพี...เพื่อความยั่งยืน : C.P. for Sustainability” มุ่งสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับ จ.เชียงใหม่ ได้เข้าไปส่งเสริมการ “ปลูกกาแฟฟื้นฟูป่า” ในหลายพื้นที่ โดยในปี 2567 นี้ เครือซีพีร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ สนับสนุน “กล้ากาแฟ” คุณภาพสายพันธุ์ดีให้แก่ชุมชน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่แจ่ม อ.สะเมิง และ อ.แม่ออน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาปลูกกาแฟทดแทน เพื่อให้เกษตรกรลดกระบวนการทางการเกษตรในรูปแบบ “เผา” ในพื้นที่ป่า พร้อมทั้งมีไม้ร่มเงาในการช่วยกักเก็บคาร์บอน และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย ดังนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการสร้างอาชีพที่เหมาะสม เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนบนพื้นที่สูง

นายสมพร บุญนิธิอุดม สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟตำบลแม่ลอง เล่าว่า การที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมในพื้นที่ ทำให้มีพืชทางเลือกใหม่ๆ อย่าง “กาแฟ” ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และมีมูลค่าสูง อีกทั้งยังให้ความรู้ในการปลูก การแปรรูป มาตรฐานของตลาดกาแฟ และการขายให้แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรให้ความสนใจ และเห็นประโยชน์ของป่ามากขึ้น โดยแต่เดิมปลูกข้าวโพดเป็นหลัก แต่เมื่อมีโอกาสได้ทำงานเพื่อพัฒนาชุมชนบ้านเกิดร่วมกับเครือซีพี ทำให้ตนเองเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยในปีนี้ได้แบ่งพื้นที่มาปลูกกาแฟประมาณ 10 ไร่ และมุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงได้ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยฟื้นฟูป่าในถิ่นฐานบ้านเกิดตนเองอีกด้วย


นายนนท์ นาคะเสถียร ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการด้านความยั่งยืนของเครือซีพี ใน จ. เชียงใหม่ ดำเนินการมาแล้วกว่า 7 ปี โดยเข้าไปส่งเสริมการ “ปลูกกาแฟฟื้นฟูป่า” ตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำ-ปลายน้ำ เพราะเล็งเห็นข้อดีหลายด้าน เช่น กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจ มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ลงทุนปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้หลายปี นอกจากนี้ยังต้องปลูกควบคู่กับไม้อื่นๆ เป็นร่มเงา จึงสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยกักเก็บคาร์บอนได้

เครือซีพีเข้าไปสร้างชุมชนต้นแบบในพื้นที่ชุมชนบ้านกองกาย ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยบ้านกองกาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สนับสนุนโรงแปรรูปกาแฟ เพิ่มมูลค่าผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างศูนย์พัฒนาชุมชนบ้านกองกาย ให้เป็นสถานที่เพื่อการเรียนรู้ พัฒนาทักษะเกษตรกร เป็นพื้นที่ต้นแบบหมู่บ้านฟื้นฟูป่า 100% นอกจากนี้ เครือซีพียังสำรวจความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ ใน จ.เชียงใหม่ ที่มีความสนใจการปลูกกาแฟ โดยเครือซีพีได้สนับสนุน “กล้ากาแฟ” สายพันธุ์ดีที่เหมาะสม พร้อมทั้งองค์ความรู้วิธีการปลูก การดูแล รวมถึงการเก็บข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูก เพื่อวัดผลความสำเร็จ โดยในปัจจุบันได้ช่วยเกษตรกรในหลายชุมชนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ ลดการเผา และสร้างรายได้ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ จ.เชียงใหม่


ทั้งนี้ เครือซีพียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ ครอบคลุมแหล่งต้นน้ำสำคัญ โดยมีเป้าหมายในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความยั่งยืน เพราะเชื่อว่าปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมและหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั้นต้องเริ่มจากชุมชน หากชุมชนมีความเข้มแข็ง มีอาชีพที่เหมาะสม มีรายได้ที่เพียงพอ ก็จะสามารถอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น