xs
xsm
sm
md
lg

เปิดยอดผู้เข้ารอบ ส.ว.ระดับอำเภอ ผ่านเข้าไปเลือกระดับจังหวัด จ.กาญจน์ 193 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - เปิดยอดผู้เข้ารอบ ส.ว.ระดับอำเภอ ผ่านเข้าไปเลือกระดับจังหวัด จ.กาญจน์ 193 ราย มากที่สุด กลุ่มการศึกษา 31 ราย น้อยสุด กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากตามข้อ 9 มีแค่ 1 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบข้อ 41 และข้อ 48 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศกำหนดให้วันที่ 9 มิ.ย.2567 เป็นวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี มีจำนวน 13 อำเภอ

โดยผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานผลเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอมายัง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวันที่ 16 มิ.ย.67 จะมีการเลือก ส.ว.ในระดับจังหวัด สำหรับผู้ผ่านเข้าไปเลือก ส.ว.ระดับจังหวัด มีจำนวน 193 ราย เป็นชาย 132 ราย หญิง 61 ราย ดังนี้

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความ อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 1 ราย อ.ทองผาภูมิ 1 ราย อ.พนมทวน 1 ราย อ.เลาขวัญ 1 ราย อ.ห้วยกระเจา 1 ราย รวม 8 ราย
2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย อ.ไทรโยค 1 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 2 ราย อ.พนมทวน 1 อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ราย รวม 8 ราย
3.กลุ่มการศึกษา อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย อ.ไทรโยค 2 ราย อ.บ่อพลอย 2 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ 2 ราย อ.ท่ามะกา 2 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย อ.ทองผาภูมิ 3 ราย อ.สังขละบุรี 2 ราย อ.พนมทวน 3 ราย อ.เลาขวัญ 2 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 2 ราย อ.ห้วยกระเจา 1 ราย รวม 31 ราย
4.กลุ่มการสาธารณสุข อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย อ.ไทรโยค 2 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย อ.สังขละบุรี 2 อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ราย รวม 11 ราย
5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย อ.บ่อพลอย 2 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย อ.พนมทวน 3 ราย อ.ห้วยกระเจา 1 ราย รวม 12 ราย
6.กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง อ.เมืองกาญจนบุรี (ไม่มีผู้สมัคร) อ.ไทรโยค 1 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย อ.พนมทวน 1 ราย อ.เลาขวัญ 1 ราย อ.ห้วยกระเจา 1 ราย รวม 8 ราย
7.กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน หรืออื่นๆ อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย อ.ท่ามะกา 3 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย รวม 8 ราย
8.กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 1 ราย อ.บ่อพลอย 2 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ทองผาภูมิ 1 ราย อ.พนมทวน 2 ราย อ.หนองปรือ 3 ราย รวม 10 ราย
9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ 1 ราย อ.ท่าม่วง 2 ราย รวม 6 ราย
10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากตามข้อ 9 อ.ท่าม่วง 1 ราย รวม 1 ราย
11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อ.เมืองกาญจนบุรี 1 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ 1 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.สังขละบุรี 2 ราย อ.ห้วยกระเจา 1 ราย รวม 6 ราย
12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม อ.บ่อพลอย 1 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 2 ราย รวม 4 ราย
13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม อ.เมืองกาญจนบุรี 2 ราย อ.บ่อพลอย 1 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง1 ราย ราย รวม 5 ราย
14.กลุ่มสตรี อ.เมืองกาญจนบุรี 1 ราย อ.บ่อพลอย 2 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ 1 ราย อ.ท่ามะกา 2 ราย อ.ท่าม่วง 3 อ.พนมทวน 2 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ราย อ.หนองปรือ 3 ราย อ.ห้วยกระเจา 2 ราย รวม 17 ราย
15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 2 ราย อ.ไทรโยค 1 ราย อ.บ่อพลอย 2 ราย อ.ศรีสวัสดิ์ 1 ราย อ.ท่ามะกา 3 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย อ.ทองผาภูมิ 1 อ.พนมทวน 2 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 3 ราย อ.หนองปรือ 3 ราย อ.ห้วยกระเจา 3 ราย รวม 24 ราย
16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา อ.เมืองกาญจนบุรี 1 ราย อ.ไทรโยค 1 ราย อ.ท่ามะกา 1 ราย อ.ท่าม่วง 2 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ราย รวม 6 ราย
17.กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ อ.ท่าม่วง 2 ราย
18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย อ.ท่ามะกา 2 ราย อ.ท่าม่วง 1 ราย อ.พนมทวน 1 ราย ราย รวม 7 ราย
19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย อ.ไทรโยค 1 ราย อ.บ่อพลอย 2 ราย อ.ท่ามะกา 2 ราย อ.ท่าม่วง 3 ราย รวม 11 ราย
และ 20.กลุ่มอื่นๆ อ.เมืองกาญจนบุรี จำนวน 3 ราย อ.บ่อพลอย 1 ราย อ.พนมทวน 1 ราย อ.ด่านมะขามเตี้ย 1 ราย อ.หนองปรือ 2 ราย รวม 8 ราย

สำหรับกลุ่มที่ผ่านเข้าเลือกระดับจังหวัดมากที่สุด คือกลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา จำนวน 31 ราย รองลงมาคือกลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จำนวน 24 ราย น้อยสุด กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากตามข้อ 9 มีเพียง 1 ราย
กำลังโหลดความคิดเห็น