xs
xsm
sm
md
lg

เลือก สว.อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช “ยุทธิยง” คะแนนอันดับ 1

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลายฝ่ายเฝ้าติดตาม เนื่องจากมีผู้สมัครมีชื่อทั้งอดีตนักการเมือง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดและวิชาชีพสื่อมวลชนไปสมัคร โดยเฉพาะในอำเภอนาบอน ปรากฏว่า นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ซึ่งมีบ้านเกิดอยู่อำเภอนี้ ผู้สมัครในกลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม(กลุ่ม 18) ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 1 ของอำเภอ และในขั้นตอนการเลือกไขว้ก็ได้คะแนนอันดับ 1 ผ่านเข้าสู่การเลือกตั้งในระดับจังหวัดต่อไป

สำหรับผลการเลือกตั้ง สว.ในอำเภอนาบอน แต่ละกลุ่มมีดังนี้

1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง
นายวรเชฎฐ์ ไกรนรา

2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
ร.ต.อ.มานุ จันทะ
ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ลิขิตเจริญธรรม

5.กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก
นายสุทิน สุขอนันต์
นายชินวัตร ตุรงคติณชาติ

6.กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง
นายนพดล ส่งทวน
นายเฉลิมชัย นาคินทร์
นายเชื้อ ตุ้งซี่

8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
นายวิญญู รังษีธรรม

9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
นายคมสรรค์ ศิริพงษ์

10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (๙)
นายสมพงษ์ ร่างเล็ก
นางพรทิพย์ ปราบไกรสีห์
นายเอกพงษ์ จุลละเอียด

13.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม
น.ส.รัชณี สิทธิดำรงค์

14.กลุ่มสตรี
นางสุชาดา ศรีจันทร์
น.ส.กัณฑิมา แซ่จิ้ว

15.กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น
นายอนันต์ รัตนพันธุ์
นายสุชาติ หนูหนอง

17.กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์
พล.ต.สมโชค แดงบรรจง
นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์
18.กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม
นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที

19.กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ
นายเมสันต์ พงศ์ภัณฑารักษ์


กำลังโหลดความคิดเห็น