xs
xsm
sm
md
lg

“ท่าเรือบกขอนแก่น” คืบ การท่าเรือฯ จ้างสถาบันชุณหะวัณฯ ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ท่าเรือบก (Dryport) ขอนแก่นคืบ ได้สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มทร.อีสาน เป็นที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาท่าเรือบก และศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เผยใช้พื้นที่บ้านโนนพยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วางกรอบศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงต้นเดือนเมษายน 2567

ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port)
ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port), ผศ.ดร.ปรีชา ศรีประภาคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือราชการกับนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประเด็นโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) โดยมีนายชินกร แก่นคง นายอำเภอน้ำพอง และที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมปรึกษาหารือ

ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เปิดเผยว่า สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ในฐานะหน่วยงานที่ปรึกษา ได้รับจ้างจากการท่าเรือแห่งประเทศไทยศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่บ้านโนนพยอม ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือบก โดย ผศ.ดร.บุญญาพร ดวงสา รับหน้าที่ผู้จัดการโครงการ

ทั้งนี้ มีการจัดตั้งสถาบันเครือข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง (Institute of Collaborative Logistics and Transportation) ขึ้นเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และพัฒนาระบบขนส่งทางราง นอกจากนั้นยังมีการเรียนการสอนผลิตกำลังคนด้านระบบราง ที่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร (กว.) เช่น หลักสูตรซ่อมระบบอาณัติสัญญาณ การออกแบบสถานี การจัดการสถานี วิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น รวมถึงการเปิดสอนในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลระบบราง ไฟฟ้าระบบราง และโยธาระบบราง ตั้งแต่ปี 2557 ที่วิทยาเขตขอนแก่น เป็นต้น


ผศ.ดร.บุญญาพรกล่าวต่อว่า ทีมทำงานโครงการนี้ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงาน เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาคเอกชนด้านโลจิสติกส์ หน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และได้ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งภาคเอกชนโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานหลายปี

ส่วนการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า “โครงการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เป็นโครงการสำคัญที่บรรจุภายใต้แผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 2566-2670 ภายใต้ยุทธศาสตร์หลักที่ 2 พัฒนาธุรกิจและสินทรัพย์ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทางการตลาดเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงคมนาคม (คค.)


ต่อการขับเคลื่อนและสนับสนุนการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงการขนส่งทางบกและทางน้ำอย่างไร้รอยต่อ (Seamless Transport) และรองรับโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 โดยเน้นว่า Dry Port ขอนแก่น ถ้าเกิดขึ้นจริงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค ตอนนี้รอไม่ได้โครงการนี้ควรเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นไทยจะสูญเสียโอกาสทางการแข่งขัน

“ภาพรวมโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ซึ่งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมเมืองขอนแก่น ซึ่งขอนแก่นมีความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคอยู่แล้ว ถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการในการลดต้นทุนค่าขนส่ง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชนรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงโอกาสที่จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เชื่อมโยงหลายประเทศซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีมาก และทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนในทุกมิติ” ผศ.ดร.บุญญาพร กล่าวและว่า


โครงการศึกษาวิจัยนี้มีระยะเวลาศึกษาระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึงต้นเดือนเมษายน 2567 ซึ่งในกระบวนการวิจัยนั้น หลังจากได้วิจัยศึกษาและพัฒนาข้อมูลตามขอบเขตงานที่ทางการท่าเรือกำหนด จะมีการจัดประชุมทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake Holders) เพื่อให้โครงการมีความพร้อมสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการลงทุนและสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น