xs
xsm
sm
md
lg

รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี พัฒนาระบบ Digital Medicine ช่วยบุคลากรให้บริการรวดเร็ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ รพ.มะการักษ์ จ.กาญจนบุรี พัฒนาระบบ Digital Medicine ช่วยบุคลากรให้บริการรวดเร็ว ประชาชนพึงพอใจการบริการมากขึ้น

วันนี้ (9 ม.ค.) ที่โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารส่วนภูมิภาคเยี่ยมชมการพัฒนาระบบ Digital Medicine ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการทำงานทุกแผนก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เวชระเบียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลากรปฏิบัติงานสะดวก ให้บริการรวดเร็ว ลดเวลารอคอยรักษา ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการมากขึ้น

โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิภิญญาสกุล รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข น.ส.จารุภา ขอเสงี่ยม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ แพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มะการรักษ์ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการดำเนินงานเป็นหนึ่งในนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญ เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่งโรงพยาบาลมะการักษ์ เป็นหน่วยงานแห่งแรกๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการนำเทคโนโลยีมาพัฒนางานตั้งแต่ปี 2536 และมีการปรับปรุงให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันถือเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่มีระบบ Digital Medicine ที่สามารถเป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้โรงพยาบาลอื่นๆ ได้อย่างดี โดยแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นระบบ Digital ทุกกระบวนการบริการ ตั้งแต่การนัดหมาย การลงทะเบียน คัดกรอง X-ray/LAB พบแพทย์ การเงิน และห้องยา เช่น การใช้เครื่อง Auto medical LINK GATEWAY ณ จุดซักประวัติ ระบบ Que ระบบ Medical Record เป็นต้น ช่วยให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยนอกในปี 2565 ที่มีวันละกว่า 1,600 ราย ได้อย่างสะดวก รววดเร็ว ใช้เวลาในการให้บริการสั้นลง ส่งผลให้ลดระยะรอคอยรักษา และผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

นายแพทย์พงศ์เกษม กล่าวว่า สำหรับระบบผู้ป่วยใน เริ่มจากการพัฒนา IPD PAPERLESS ในโรงพยาบาลสนามช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบรายงานผู้ป่วย Flat Care Team ภายใต้หลักการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit Guideline) จากนั้นนำแนวคิดไปต่อยอดในหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ศัลยกรรมหญิง และพรีเมียม ตั้งแต่กระบวนการรับผู้ป่วย การบันทึกสัญญาณชีพ การสั่งยา การรับคำสั่งแพทย์ การลงบันทึกของพยาบาล การวินิจฉัยโรคของแพทย์ เป็นต้น ซึ่งไม่ใช่แค่ช่วยลดการใช้กระดาษ แต่ที่สำคัญคือ ลดความคลาดเคลื่อนจากคำสั่งแพทย์ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลเวชระเบียนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น
กำลังโหลดความคิดเห็น