xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ นครปฐมสั่งด่วน! ปิดโรงงานดัง 14 วัน หลังพบมีคลัสเตอร์ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สั่งปิดโรงงานกักตัวพนักงานเสี่ยง 14 วัน จากวันนี้ถึง 23 มิ.ย. หลังพบมีการแพร่ระบาดโรงงานแปรรูปอาหารในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมสั่งเข้มปฏิบัติตามมามาตรการอย่างเคร่งครัด วันนี้มีผู้ติดเชิ้อเพิ่ม 83 ราย

วันนี้ (10 มิ.ย.) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนครปฐม ได้มีคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1587/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระสำคัญคือ

มีคำสั่ง 1.ให้ปิดสถานที่ของบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในบริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 9 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ห้ามมีการชุมนุมทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าวเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

3.บุคคลใดที่ทำงานอยู่บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขอให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ดำเนินการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ตามที่ทางราชการ กำหนดเป็นเวลา 14 วัน

4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควบคุม กำกับดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามข้อ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลเป็นรูปธรรม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานจังหวัดทราบทันที

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

นอกจากนี้ ให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 500 เตียง ภายในโรงงาน โดยใช้อาคารโถงและกางเต็นท์เพิ่มเติม ซึ่งทางจังหวัดสนับสนุนเตียง150 เตียง ชุดที่นอน 100 ชุด ส่วนที่เหลือบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ตลอดจนสนับสนุนห้องน้ำห้องส้วมภายในอาคาร สถานที่พักเจ้าหน้าที่ อาหาร การจัดเก็บขยะ การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และจัดตั้งสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยง จำนวน
700 คน โดยใช้หอพักบริษัทจำนวน 400 ห้องและหอพักเอกชน 300 ห้อง พร้อมทั้งได้มอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและนายอำเภอสามพรานจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมการจัดสถานที่ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนและข้อสั่งการจากการประชุมอย่างเคร่งครัดอีกด้วย สำหรับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 83 ราย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...