xs
xsm
sm
md
lg

สหกรณ์ครูขอนแก่นกำไรกว่า 1,216 ล้านบาท พร้อมจ่ายปันผลร้อยละ 6/เฉลี่ยคืนร้อยละ 17

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ประธานบอร์ดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นร่อนหนังสือถึงสมาชิกฯ แจงปัญหาเงินฝากถูกยักยอกไปจากบัญชีกว่า 431 ล้านบาทไม่กระทบต่อการจัดสรรเงินปันผลแก่สมาชิก เผยปีนี้กำไรสุทธิกว่า 1,216 ล้านบาท พร้อมโอนเงินปันผลร้อยละ 6 และเฉลี่ยคืนร้อยละ 17 เข้าบัญชีสมาชิกโดยตรงทันทีหลังในที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ผู้แทนสมาชิก เนื้อหาในหนังสือเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน


โดยนายอนุศาสตร์ระบุว่าในรอบปีบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามข้อบังคับข้อ 61 ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทางสหกรณ์ เพื่อรายงานประจำปีและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี คณะกรรมการดำเนินการกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันที่สมาชิกรอความหวังที่จะได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

สำหรับในปีนี้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 1,216,596,021.22 บาท ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สมาชิกจะได้รับเงินปันผลร้อยละ 6 และเฉลี่ยคืนร้อยละ 17 เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้สมาชิกในทันที จะไม่มีการหักเงินส่วนต่างตามใบเสร็จรับเงินในการปันผล-เฉลี่ยคืนในปี 2563 อย่างเด็ดขาดตามที่เคยแจ้งสมาชิกไปแล้ว คณะกรรมการแก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกในการคืนเงินส่วนต่างปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2562 เรียบร้อยแล้ว รออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นกรณีเงินฝากหายไปจากบัญชีฝากประจำกว่า 431 ล้านบาทเมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ไม่ใช่เกิดจากความผิดของสมาชิก ไม่ได้เกิดจากความผิดของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ส่วนต่างที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินนั้น ขอทำความเข้าใจข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ถูกต้องดังนี้

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดปัจจุบันได้ตรวจสอบพบบัญชีเงินฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี 144-101918-9 ซึ่งมีเงินหายไปจำนวน 431,862,070 บาท เหตุการณ์เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในเงินที่หายไปเต็มจำนวน แต่คณะกรรมการได้ตระหนักในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมวลสมาชิกเกี่ยวกับการปันผล-เฉลี่ยคืนปี 2562 ถึงแม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นมาแต่ปี 2554 เมื่อทราบข้อเท็จจริงในปี 2562 ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีนั้น


ดังนั้น คณะกรรมการต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อมิให้มีผลกระทบต่อสมาชิก ถ้าคณะกรรมการไม่กล้ารับผิดชอบไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกก็ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนก็กระทำได้ คือนำเงินกำไรสุทธิจำนวน 1,156,271,660.15 ลบด้วยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 431,862,070 จะเหลือกำไรสุทธิที่ 724,409,590.15 บาท สมาชิกจะได้เงินปันผลไม่เกินร้อยละ 4 จะมีผลกระทบต่อสมาชิกอย่างร้ายแรง

คณะกรรมการจึงวางแผนแก้ปัญหา โดยปฏิบัติตามแนวทางตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยเงินสดขาดบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2546 ข้อ 6 (1) โดยแจ้งให้กลุ่มบุคคลที่ร่วมกันยักยอกทรัพย์มาชดใช้เงินที่หายไป ถ้าไม่มีก็ให้จัดหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้ครอบคลุมเงินที่หายไป ซึ่งนายเอกราช ช่างเหลา ก็ได้มาจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวพร้อมหลักประกันหนี้เป็นที่ดินจำนวน 202 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา ราคาประเมิน 169,710,750.00 บาท ไม่ครอบคลุมเงินที่หายไป ยังขาดอีก 262,151,320.43 บาท

นายอนุศาสตร์ระบุอีกว่า คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า ถึงแม้หลักทรัพย์ไม่ครอบคลุม แต่น่าจะเป็นผลดีต่อสหกรณ์ เพราะจะเป็นประโยชน์ในคดีความแพ่งและไม่ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 431,862,070 บาท จะได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง 262,151,320.43 บาท และในขณะเดียวกันก็มีแผนในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นแผน 4 ปีครอบคลุมเงินทั้งหมด โดยขอผ่อนปรนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยปีที่ 1 ขอตั้ง 30 ล้านบาท ปีที่ 2 ขอตั้ง 50 ล้านบาท ปีที่ 3 ขอตั้ง 80 ล้านบาท ปีที่ 4 ขอตั้ง 100,151,320.43 บาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับทราบแผนดังกล่าว


ดังนั้น ในการจัดสรรกำไรสุทธิ ที่ประชุมใหญ่จึงอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิที่ 1,126,271,660.15 บาท เพราะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ขอผ่อนปรนไปจำนวน 30 ล้านบาท สมาชิกจึงได้รับเงินปันผลร้อยละ 6 เฉลี่ยคืนร้อยละ 16 ต่อมาชมรมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้ร้องเรียนไปยังนายทะเบียนว่าไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมทั้งจำนวน 262,151,320.43 บาท นายทะเบียนจึงสั่งให้ยกเลิกมติที่ประชุมใหญ่

จึงได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อจัดสรรกำไรสุทธิใหม่โดยให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครอบคลุม ที่ประชุมใหญ่วิสามัญจึงมีมติจัดสรรกำไรใหม่ที่ 894,120,339.72 บาท สมาชิกจึงได้เงินปันผลร้อยละ 5 เฉลี่ยคืนร้อยละ 12 ส่วนต่างที่เกิดขึ้นที่สมาชิกได้รับไปเกิน คือปันผล 1 บาท เฉลี่ยคืน 4 บาท

จึงเป็นที่มาของเงินส่วนต่างในใบเสร็จรับเงิน ตามข้อบังคับและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สมาชิกต้องคืนเงินส่วนที่รับไปเกินแก่สหกรณ์ แต่คณะกรรมการก็วางแผนแก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงการช่วยเหลือสมาชิกในการคืนเงินส่วนต่าง ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2562 จึงทำความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องแก่มวลสมาชิก นี้คือความจริงใจของคณะกรรมการในการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

“ขอย้ำว่าคณะกรรมการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สมาชิกอย่างแท้จริง ตระหนักในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความมั่นคงของสหกรณ์และประโยชน์สูงสุดของสมาชิก” นายอนุศาสตร์ระบุทิ้งท้าย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...