xs
xsm
sm
md
lg

กาญจน์สั่งปิดโรงเรียนยาวถึง 30 ธ.ค. หลังพบนักเรียนเดินทางไป-กลับสมุทรสาครจำนวนมาก หวั่นโควิด-19 ระบาด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี สั่งปิดเรียนไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. หลังพบว่านักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปกลับ จ.สมุทรสาคร จำนวนมาก หวั่นโควิด-19 ระบาด

วันนี้ (21 ธ.ค.) นายหงส์ดี ศรีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ออกประกาศเรื่องการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1 ระบุว่า ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานพบผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มจำนวนมากขึ้นในหลายพื้นที่

ทั้งนี้ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้สำรวจนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่พักอาศัย ประกอบอาชีพ และเดินทางไปกลับในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีการเดินทางเป็นจำนวนมาก อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9(1) ของระเบียบกระทรงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 แก้ไขเพิ่มเติม (2) พ.ศ.2558 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ดังนี้ 1.ให้นักเรียนหยุดเรียน เข้าเรียนออนไลน์ (Online) หรือเรียนรู้จากสื่อ หรือเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูประจำวิชากำหนด 2.ให้ข้าราชการครู และบุคลากรศึกษาทุกท่าน จัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) หรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้แก่นักเรียน และกำหนดภาระงานตามความเหมาะสมในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบ และรายงานการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด

3.ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีภารกิจตามคำสั่งให้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย และไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 4.ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการดูแลทรัพย์สิน และความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด

5.ขอความร่วมมือข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประจำการอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปตามสถานที่ชุมชนต่างๆ หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 6.ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนวิสุทธรังษี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (ราชบุรี-กาญจนบุรี) เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวนรวม 4,058 คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 2,415 คน นักเรียนหญิง จำนวน 1,643 คน มีห้องเรียน 103 ห้อง มีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 301 คน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น