xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศปิดด่านเจดีย์สามองค์ต่อเนื่อง หลังสถานการณ์โควิค-19 ชายแดนยังไม่ดีขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจน์ประกาศปิดด่านเจดีย์สามองค์ต่อเนื่อง พร้อมผ่อนปรนให้ส่งออก-นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต ทุกพุธและพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 4718/2563 เรื่อง ขยายเวลาและผ่อนปรนการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่สูงขึ้นย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอำเภอสังขละบุรี ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภค เนื่องจากได้รับผลกระทบหลังจากการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี


ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไม่สามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้ ทำให้ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ถ้าหากปล่อยไว้เนิ่นนานจะทำให้สินค้าเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม อาศัยอำนาจตามมาตร 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดกาญจนบุรี จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ขยายเวลาการระงับการใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สมองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

2.ผ่อนปรนให้ส่งออกและนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภค การปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์ปีกทุกชนิด) สินค้าทางการเกษตร และสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันทุกประเภท ยกเว้น ยาสูบ และเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ทุกชนิด ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยให้เปลี่ยนท้ายสินค้าในลักษณะท้ายชนท้ายรถ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประทศ ณ จุดผ่อนปนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) และให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด


3.เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...