xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด กทท.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - บอร์ด กทท.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 พร้อมให้มีการตั้งคณะทำงานย่อยในการพิจารณากำหนดค่าชดเชยต่อกลุ่มประมง และกลุ่มเพาะเลี้ยงชายฝั่ง

วันนี้ (30 ก.ค.) ที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหาร ท่าเรือแหลมฉบัง นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ประธานการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันกับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนชุมชน และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ในการกำกับการศึกษาจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4) 
 
นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย ประธานการประชุม เปิดเผยว่า คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นประธาน ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาควิชาการ และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง จำนวนทั้งสิ้น 37 ท่าน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับติดตามตรวจสอบ พิจารณาเรื่องร้องเรียน ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการในการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนได้รับ

และให้มีการตั้งคณะทำงานย่อยในการพิจารณากำหนดค่าชดเชยต่อกลุ่มประมงและกลุ่มเพาะเลี้ยงชายฝั่งให้ได้ข้อยุติก่อนเดือนตุลาคม 2563 เพื่อเสนอคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยอนุมัติต่อไป พร้อมได้แจ้งให้ที่ระประชุมรับทราบ ว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จัดจ้างบบริษัทที่ปรึกษากลุ่ม AEC และโชติจินดา เพื่อควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้เป็นไปตามรายงานการประเมินผลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ทั้งนี้ การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณเดือนตุลาคม 2563 โดยถมทะเลออกไปประมาณ 1,600 ไร่ ลักษณะของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ใช้ เวลาก่อสร้าง 48 เดือน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างงานทางทะเล ส่วนที่ 2 งานก่อสร้างอาคารท่าเทียบเรือ ระบบถนนและระบบสาธารณูปโภค

ส่วนที่ 3 งานก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ใหม่จำนวน 2 ราง ส่วนที่ 4 งาน จัดหาประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับขนย้ายสินค้าและงานออกแบบและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ขอให้ที่ปรึกษาทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบการท่าเรือได้รับทราบโครงการดังกล่าวด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...