xs
xsm
sm
md
lg

คกก.ลุ่มน้ำป่าสักเตรียมทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะ 5 ปี เน้นความต้องการพื้นที่เป็นหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - คณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ร่วมทบทวนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ระยะ 5 ปี ก่อนเสนอ กนช. พร้อมหนุนแนวทางรับมือท่วม-แล้งระดับลุ่มน้ำ โดยเน้นเน้นความต้องการพื้นที่เป็นหลัก

วันนี้ (9 ก.ค.) ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะประธานกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก เป็นประธานการประชุม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี ว่า ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ พิจารณาการกำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญในลุ่มน้ำป่าสัก ปี 2564-2570 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา และพระนครศรีอยุธยา

โดยมีทั้งหมด 19 โครงการ ซึ่งสอดคล้องต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี แบ่งเป็นด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2 โครงการ ได้แก่ 1.) การปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก (ระยะที่ 1) และแผนลดการสูญเสียน้ำ จ.เพชรบูรณ์ 2.) การปรับปรุง ขยาย กปภ.สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก (ระยะที่ 2) จ.เพชรบูรณ์ ด้านการสร้างความมั่นคงภาคการผลิต 16 โครงการ ขุดลอกเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี แก้มลิงบึงหนองกลับ-บึงสัมพันธ์ จ.สุพรรณบุรี ผันน้ำแม่น้ำชี (บ้านหนองคู)-อ่างฯ ลําเชียงไกร (ตอนล่าง) จ.นครราชสีมา

และด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 1 โครงการ คือ ขุดลอกแม่น้ำป่าสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายโครงการสำคัญ รวมถึงเสนอโครงการเพิ่มเติม หากคณะกรรมการลุ่มน้ำและหน่วยงานในพื้นที่มีโครงการสำคัญที่สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์สามารถเสนอมายัง สทนช.เพื่อรวบรวมและพิจารณานำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการต่อไป

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังหารือในการเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝน 2563 ลุ่มน้ำป่าสัก ตาม 8 มาตรการรองรับสถานการณ์ในฤดูฝน และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ปี 2563 ตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำ ประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำ และน้ำในลำน้ำ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และเตรียมการช่วยเหลือ ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำจะเป็นอึกหนึ่งเครือข่ายสำคัญในการรายงานสถานการณ์น้ำหลากและปัญหาในพื้นที่มายังกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงานเข้าด้วยกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตแต่ละลุ่มน้ำจะมีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วมระดับลุ่มน้ำ ซึ่งขณะนี้ สทนช. ได้ดำเนินการยกร่างแผนเป็นกรอบเบื้องต้น เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำแต่ละลุ่มน้ำจัดทำแผนดังกล่าวข้างต้น โดยบูรณาการร่วมกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในเขตลุ่มน้ำตามความเหมาะสม คณะกรรมการลุ่มน้ำจะต้องจัดทำแผนให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเสนอให้ กนช. เห็นชอบภายในเดือนกันยายน 2563
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...