xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.คณะกรรมาธิการการเกษตร วุฒิสภาฯ ติดตามการเลี้ยงโคนครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ที่จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (25 มิ.ย.) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเลี้ยงโคนม การดำเนินกิจการของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกิดขึ้น จุดแรก ดูการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นเกษตรกร (young smart farmer) โดยมี ร.ต.พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สาขาสนามแย้ และสหกรณ์โคนม นครปฐม จำกัด ตำบลห้วยขวาง ดูการผลิต แปรรูปน้ำนมแบบครบวงจร และการผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต ด้านปัจจัยการผลิต ด้านสหกรณ์ และด้านการปฏิรูปประเทศ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและรับทราบวิธีดำเนินงานของแปลงใหญ่ว่ามีวิธีการอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใด รวมทั้งต้องการทราบว่าภาครัฐได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ อย่างไร ทั้งนี้ การรวมกลุ่มกันจะทำให้มีการยกระดับมาตรฐานผลผลิต โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ที่สำคัญต้องมองถึงตลาดในอนาคตด้วย ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จะนำเสนอรัฐบาลต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...