xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันนี้ (25 มิ.ย.) มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนองพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมแสนสุข 1-2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการดําเนินงานสนองพระราชดำริฯ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรให้แก่บุคลากรในพื้นที่

รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วยงานวิจัย และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้กรอบกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่ามหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันการศึกษาหลักในภูมิภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นและให้ความสำคัญในบทบาทของการเป็นสถานศึกษาหลัก ที่ร่วมสร้างบุคลากรคุณภาพให้ประเทศ และเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม

จึงได้ขอพระราชานุญาตในจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบูรพาขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริฯ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการจากปัญหาที่พบในพื้นที่ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป


โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการฯ อพ.สธ. บรรยายให้ความรู้และร่วมถ่ายทอดพันธกิจและแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...