xs
xsm
sm
md
lg

ตร.ส่งมอบกุฏิ-ทองคำ “หลวงพ่อสุดใจ” คืนวัดป่าบ้านตาดหลังคดียุติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อุดรธานี - ตำรวจส่งมอบกุฏิหลวงพ่อสุดใจและทรัพย์สินให้วัดป่าบ้านตาดแล้วหลังคดีไฟไหม้ยุติ รักษาการเจ้าอาวาสมีหนังสือ 2 ฉบับแต่งตั้งพระภิกษุ 6 รูปเป็นที่ปรึกษารักษาการเจ้าอาวาสวัด ให้คำปรึกษาและดูแลทรัพย์สินและบริหารวัดป่าบ้านตาด ให้มีบรรยากาศแห่งความสามัคคีธรรมดังปณิธานหลวงตามหาบัว

วันนี้ (11 มิ.ย. 63) ที่วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี พระสุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยพระภิกษุวัดป่าบ้านตาด และญาติโยม ได้ร่วมรับมอบคืนพื้นที่กุฏิหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ที่กุฏิถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา รวมทั้งทรัพย์สินทั้งหมดจากตำรวจภูธร จ.อุดรธานี

มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, พ.ต.ท.ศิริมงคล บุญหนุน รอง ผกก.หัวหน้าสถานีสภ.ย่อยโนนสูง จ.อุดรธานี เดินทางมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบทรัพย์สินและจัดทำบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้ด้วย ภายหลังจากการตรวจนับทรัพย์สินแล้วเสร็จคณะกรรมการได้เข้าไปเก็บทรัพย์สินภายในกุฏิที่เกิดเพลิงไหม้ เพื่อนำทรัพย์สินมีค่าออกมาตรวจนับและเก็บรักษาไว้ต่อไป


ขณะเดียวกันได้มีหนังสือ ประกาศวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ฉบับที่ 1/2563 เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในกิจการงานของวัดป่าบ้านตาด แจ้งว่า ตามมติของการประชุมคณะพระสังฆาธิการจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายธรรมยุต พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระ และคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด มีมติขอให้อาตมภาพทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ตามเอกสารตราตั้งรักษาการเจ้าอาวาสที่ 1/2563 ตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ช่วยบริหารกิจการงานต่างๆ ทั้งหมดของวัดให้เป็นที่เรียบร้อย จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานในกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับวัด ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1. ที่ประชุมคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดได้เสนอชื่อ และลงมติเห็นชอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. พระบำรุง นวพโล 2. พระบัณฑิต ธีรรธัมโม 3. พระนรา กตรักโข 4. พระสุลาน ปภัสสโร 5. พระสุริยันต์ วรคุโณ 6. พระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ ทั้งนี้มีหน้าที่ถวายคำปรึกษาแก่รักษาการเจ้าอาวาส เพื่อให้วัดป่าบ้านตาดมีบรรยากาศแห่งสามัคคีธรรมร่วมกันรักษาข้อวัตรปฏิบัติและปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้เมตตาพาดำเนินมา เพื่อให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูปได้ร่วมพิจารณารับทราบความเป็นไปของวัด ดังนั้น การลงนามหนังสือวัดป่าบ้านตาดหรือการสั่งการใดๆ ในนามวัด จึงให้คณะสงฆ์ดังกล่าวมีส่วนร่วมด้วยตามแต่รักษาการเจ้าอาวาสจะเห็นสมควร

2. คณะกรรมการการเงินของวัด และผู้ทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ตรวจนับ ฝากปัจจัย รวมถึงผู้ทำใบอนุมัติขอเบิกจ่ายเสนอต่อรักษาการเจ้าอาวาส และการอื่นๆ ให้ดำเนินงานต่อไปตามที่เคยปฏิบัติมา 3. ไวยาวัจกรที่วัดแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่เฉพาะงานเกี่ยวกับโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เท่านั้น ไม่รวมกิจการงานของวัดในส่วนอื่น ในการทำใบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เสนอต่อรักษาการเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยการเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้มีอำนาจทุกท่านได้ลงนามไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเหรัญญิกต้องทำการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ จนครบถ้วนและลงนามรับรองไว้แล้วเท่านั้น รักษาการเจ้าอาวาสจะพิจารณาลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเป็นรายสุดท้าย

ส่วนประกาศวัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติของสงฆ์ในการรับมอบบริขารและสิ่งของของหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน จากเจ้าพนักงาน แจ้งว่า ด้วยกุฏิหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน ประสบอัคคีภัยเป็นเหตุให้ท่านถึงแก่มรณภาพ ตามหลักพระธรรมวินัยเมื่อภิกษุมรณภาพลง บรรดาบริขารและสิ่งของส่วนตัวจักตกเป็นสมบัติของวัดที่ภิกษุนั้นสังกัดอยู่ หากแต่กรณีนี้มีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


ดังนั้น เพื่อประโยชน์ทางคดีความ เจ้าพนักงานได้ร้องขอต่อวัด ขอเมตตาเลื่อนกำหนดวันส่งมอบพื้นที่และทรัพย์สินคืนสู่วัดจนกว่าเจ้าพนักงานจะได้พิจารณาประเด็นแห่งคดีจนได้ข้อยุติและคลี่คลายข้อห่วงใยของสังคม จึงจะทำการส่งมอบคืนวัดอย่างเป็นทางการต่อไป บัดนี้เจ้าพนักงานได้กำหนดวันเวลาส่งมอบคืนไว้แล้วในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 9 นาฬิกาโดยประมาณ เพื่อให้การรับมอบคืนของเป็นไปโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย ข้อกฎหมาย และคลายข้อห่วงใยของพุทธศาสนิกชน วัดป่าบ้านตาดจึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

1. เครื่องอัฐบริขารและสิ่งของส่วนตัวหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศฉบับที่ 1 จำนวน 6 รูป เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา 2. อัฐิข้อนิ้วเท้าพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ (หากพบว่ามี) ให้พระสมบูรณ์ ฐิตญาโณ เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา ทั้งนี้ ตามที่ได้เคยปฏิบัติเรื่อยมาในการเก็บรักษาอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ส่วนอื่นๆ 3. โฉนดที่ดินวัด ถือเป็นทรัพย์สินของวัด ให้พระนรา กตรักโข และพระสุลาน ปภัสสโร เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา

4. ทองคำบริจาค ประกอบด้วย ทองคำถวายเพื่อโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ หรือทองคำถวายเพื่อโครงการสืบหน่อต่อแขนงคลังหลวงตามปณิธานองค์หลวงตา ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูป เป็นผู้พิจารณาแยกประเภทตามวัตถุประสงค์แห่งการบริจาค แล้วส่งมอบถวายแด่ประธานสงฆ์ประจำโครงการนั้นๆ ตามแต่กรณี 5. สิ่งของอื่น ให้คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 6 รูป เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา การดำเนินการในแต่ละกรณี ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำใบรายงานผลแจ้งแก่รักษาการเจ้าอาวาสวัด ว่าได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยพระธรรมวินัยแล้ว ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป (พระสุธรรม สุธัมโม) รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด


นอกจากนี้ ทางวัดป่าบ้านตาดได้แจงรายการสงเคราะห์เป็นการสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนในงานประชุมเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน ดังนี้ 1. ถวายพระสงฆ์และค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน 6,000,000 บาท 2. พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ 2,000,000 บาท 3. มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ 2,000,000 บาท 4. ธนาคารแห่งประเทศไทย คลังหลวง (ทุนสำรองเงินตรา) 2,500,000 บาท 5. มอบเงินให้โรงพยาบาลศิริราชเพื่อโควิด-19 จำนวน 2,000,000 บาท

6. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนเก่น 1,000,000 บาท 7. โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี รถพยาบาล 2,500,000 บาท 8. โรงพยาบาลกองบิน 23 รถพยาบาล 2,500,000 บาท 9. รถ 6 ล้อ รับส่งนักเรียน โรงเรียนบ้านตาด 1,760,000 บาท 10. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าวัดป่าบ้านตาด 2,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อบูชาคุณความดีอย่างไม่มีประมาณของหลวงพ่อสุดใจ ทันตมโน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...