xs
xsm
sm
md
lg

ไม่ผ่าน! มน.แจงชัด “วิชารักชาติยิ่งชีพ” ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์รายวิชาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พิษณุโลก - มหาวิทยาลัยนเรศวรร่อนเอกสารคำชี้แจงจากอธิการบดี ชี้ข้อเสนอเปิดสอนวิชา “รักชาติยิ่งชีพ” ไม่สอดคล้องเจตนารมณ์รายวิชาศึกษาทั่วไป-ไม่ผ่านการพิจารณาของ มน. แถมเชิญ 18 วิทยากรโดยพลการ

ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยนรศวร ได้เผยแพร่เอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ระบุคำชี้แจง ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าว ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เสนอขอมหาวิทยาลัยฯ เปิดสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป “รักชาติยิ่งชีพ (My Beloved Country)”

โดยมีการระบุเจตนารมณ์ของรายวิชาว่า “เป็นวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก”

ทั้งนี้ อธิการบดี มน.ระบุว่า รายวิชาดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป และยังไม่ผ่านกระบวนการพิจารณาของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามขั้นตอนแต่อย่างใด

นอกจากนี้ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 18 ท่าน ถือเป็นการดำเนินการโดยพลการของ ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร ซึ่งนโยบายการเชิญวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยนเรศวร จะต้องมีการทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษรและแต่งตั้งเพื่อเป็นอาจารย์พิเศษหรือเชิญเป็นวิทยากรแล้วแต่กรณี
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น