xs
xsm
sm
md
lg

ดึง "หมู่บ้านรักษาศีล 5" สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี

วันนี้ (8 ธ.ค.) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชามอบถวายสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปึงบประมาณ 2562 ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะสงฆ์ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ถวายการต้อนรับ

ในการนี้ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสนองงานคณะสงฆ์ และภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" นำไปขยายผลการดำเนินงานสร้างความสามัคคีปรองดองโดยใช้หลักศีล 5 ลงไปสู่ระดับจังหวัดอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ครอบครัว เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยมีความรักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง

ต่อมา คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม จึงได้ดำเนินการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และจัดทำแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งกำหนดให้โครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็น 1 ใน 14 โครงการหลัก จึงได้มีการพัฒนาโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล เพื่อต่อยอดกับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" อันเป็นเป็นการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดังกล่าว เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือค้นบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจต่อการยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สำหรับประชุมสรุปผลในครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนโครงการ และเพื่อให้พระภิกษุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ได้รับทราบนโยบายนำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความสงบสันติสุข เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในประเทศชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับภาค ระดับจังหวัด พระเลขานุการระดับภาค ระดับจังหวัด คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รวมถึงผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 800 รูป/คน เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้มอบโล่ให้แก่ผู้แทนชุมชน หมู้บ้านที่ได้รับรางวัล พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา และเยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล5” ทั่วประเทศ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...