xs
xsm
sm
md
lg

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดอบรมนักโทษ “สัคคสาสมาธิ”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดอบรมนักโทษ “สัคคสาสมาธิ”ที่เรือนจำอุดรธานี
อุดรธานี - รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ต้นแบบโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง พร้อมเปิด “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 3/2559 และ“หลักสูตรมัคนายก” รุ่นที่ 2/2559 นำผู้ต้องขังกว่า 800 คน ร่วมอบรม มุ่งพัฒนาจิตใจให้สงบร่มเย็น เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

วันนี้ (25ม.ค.59) พระครูปลัดสวัฒนมงคลคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” รุ่นที่ 3/2559 และโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรมัคนายก” รุ่นที่ 2/2559 ณ เรือนจำกลางอุดรธานี จัดโดยกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ปลุกจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้องดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

นายประมูล ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์ เป็นองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ที่มีหน้าที่ควบคุมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม ให้ได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถมีชีวิตอยู่อย่างสงบร่มเย็นในระหว่างถูกต้องโทษอยู่ภายในเรือนจำ และได้อยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนหลังพ้นโทษได้อย่างปกติสุข

กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ ได้จัดทำโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังด้วย “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัย เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ สร้างคุณค่าทางด้านคุณธรรม ด้วยการสะสมพลังจิต , เพื่อให้ผู้ต้องขังมีชีวิตที่สงบร่มเย็นจากการทำความดี ละเว้นความชั่ว , และมีจิตใจที่ผ่องใส นำไปสู่การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบไป , อีกทั้งเพื่อให้องค์กร ภาครัฐ และภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง อย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของเรือนจำกลางอุดรธานี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการอบรบครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 800 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 300 คน ปละผู้ต้องขังหญิง 500 คน ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนของสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาที่ 17 (วัดป่าหลวง) และ สาขาที่ 32 (วัดโพธิสมภรณ์)Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...