xs
xsm
sm
md
lg

รมว.เกษตรฯ ยกคณะบินตรงลงกำแพงเพชร ตระเวนแจงแผนสู้แล้งช่วยเกษตรกร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กำแพงเพชร - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ บินตรงลงพื้นที่เมืองกล้วยไข่ นำคณะอธิบดี-รองฯ ตระเวนแจงแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ช่วยชาวไร่มันสำปะหลังแปลงใหญ่-ชาวสวนผลไม้

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร, นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน, ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ได้ใช้เวลาวานนี้ (1 ต.ค.) ทั้งวันในการปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดกำแพงเพชร

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง พร้อมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มอบวัสดุอุปกรณ์ระบบน้ำหยดแก่กลุ่มส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังแปลงใหญ่ จำนวน 100 ชุด, เครื่องสับหัวมันสำปะหลัง (มันเส้น) จำนวน 3 เครื่อง, เมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน (ปอเทือง) ให้แก่เกษตรกร ณ แปลงมันสำปะหลังแปลงใหญ่ หมู่ที่ 5 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี

แปลงมันสำปะหลังแห่งนี้ใช้ระบบน้ำหยด และร่วมปล่อยแตนเบียน ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะเพลี้ยแป้งสีชมพู ที่มักจะระบาดในไร่มันสำปะหลัง ช่วยลดการใช้สารเคมีด้วย

จากนั้นคณะพลเอก ฉัตรชัยได้เดินทางไปพบชาวสวนผลไม้ อ.บึงสามัคคี ชี้แจงมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 โดยระบุว่า ปี 2558 กำแพงเพชรมีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 789 มิลลิเมตร น้อยกว่าเกณฑ์ปกติถึง 41% ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรไม่มีน้ำทำการเกษตรในฤดูแล้งที่จะถึงนี้

ทางรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่จะประสบภัยแล้ง 8 ประการ ได้แก่ การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ที่เกษตรกรมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน การจ้างงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร การเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน การเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการสนับสนุนอื่นๆ

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ สำหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี เบื้องต้นสำนักงานชลประทานที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ได้พิจารณาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำเดิม คือ คลองบ่อกระบาก ให้สามารถเก็บน้ำ ความจุไม่น้อยกว่า 250,000 ลูกบาศก์เมตร และขุดคลองกักเก็บน้ำเป็นช่วงๆ ตลอดแนวระยะทาง 6 กิโลเมตร และพัฒนาแก้มลิงในลำห้วยทรายให้มีความจุไม่น้อยกว่า 350,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเก็บกัก และเติมน้ำให้อ่างเก็บน้ำคลองเขียวงูที่มีอยู่เดิมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้ ชลประทานกำแพงเพชรยังมีแผนการจ่ายน้ำให้ชาวสวนเพื่อหล่อเลี้ยงสวนส้ม สวนมะละกอ และสวนกล้วย เพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย ในช่วงที่ต้องหยุดการปล่อยน้ำ และให้ชาวนาปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น พืชผัก แตง มะระ พืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย อีกด้วย

ขณะที่นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า จังหวัดฯ ได้เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลเต็มที่ ทั้งจัดทำแผนงานโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 78 ตำบล วงเงินงบประมาณ 390 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน, จัดทำโครงการตามความต้องการของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ผ่านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ โดยมีความต้องการ 78 ตำบล 583 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 432 ล้านบาทเศษ

นอกจากนี้ยังจะรับสมัครเกษตรกรเพื่อให้เกิดการจ้างงานในการพัฒนาระบบชลประทานให้เกิดรายได้ในชุมชน และเร่งขุดลอกคลอง ขุดสระขนาดเล็ก ขุดบ่อบาดาล จัดทำภาชนะเก็บกักน้ำไว้รองรับน้ำในฤดูฝนหน้า พร้อมทั้งบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้ง โดยหาน้ำอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งปีหน้าที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...