xs
xsm
sm
md
lg

ชลบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี ให้มีความชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยง และมีคุณภาพมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาจังหวัด

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายชำนาญวิทย์ เผยว่า จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา (ก.น.จ.) กำหนด

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ ต้องการให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ได้มีการทบทวนเพื่อให้แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี มีความชัดเจน สอดคล้องเชื่อมโยง และมีคุณภาพมากขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางแนวทางการพัฒนาจังหวัดต่อไป

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนของส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สนับสนุนบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญ มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาค และให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี รอบปี 2560 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นกรอบทิศทางในการนำไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

นายชำนาญวิทย์ กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53 กำหนดให้จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 โดยกำหนดให้จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี และคำของบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีคามสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทิศทางการพัฒนาภาค โดยเฉพาะปัญหาความต้องการ และบริบทของพื้นที่ต่อไป

สำหรับแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 4 ปี ในแต่ละปีจะเป็นส่วนสำคัญที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมมือบูรณาการทำงาน ให้ข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เหมาะสมต่อโอกาส และศักยภาพของจังหวัด และเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...