xs
xsm
sm
md
lg

เมืองเจดีย์ใหญ่จัดประชุม 3 ฝ่าย ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - จังหวัดนครปฐม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม 3 ฝ่าย ข้าราชการ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3

โดย นายประสาร อันโนนจารย์ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 255 เห็นชอบในหลักยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำเนินงานตามข้อเสนอวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ เพื่อให้ประชาชนในชาติรับรู้ และเข้าใจการสหกรณ์ พร้อมนำไปใช้ในวิถีชีวิต และการดำเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐานรากสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปโครงการสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา

การประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อสนองประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 3 รวมทั้งประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด เพื่อระดมสรรพกำลังของสหกรณ์ที่เข้มแข็งไปช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่กำลังพัฒนา ทั้งด้านเงินทุน การดำเนินธุรกิจ และการดำเนินงาน

รวมทั้งสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และบุคลากรของสหกรณ์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายด้านการผลิต การตลาด และการเงินของสหกรณ์ สำหรับในครั้งนี้ มีประธานกรรมการสหกรณ์ ประธานกลุ่มเกษตรกร กรรมการ ผู้จัดการ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 150 คนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...