xs
xsm
sm
md
lg

สันติบาลนครปฐมจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติสถาบันด้วยจิตสำนึก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (28 พ.ค.) นายกำธร ตุ้งสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย พล.ต.ต.สราวุฒิ การพาณิชย์ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก และค่านิยมความเป็นประชาชนชาวไทย ปลูกฝังอุดมการณ์รักและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานของพลเมืองดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เยาวชน นักเรียน และนักศึกษาให้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนอันนำไปสู่การเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระทำผิดในการละเมิดสถาบัน โดยใช้ “หลักการทำงานมวลชนสัมพันธ์” เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อขยายการปฏิบัติในการจัดตั้งเครือข่ายประชาชน หรือกลุ่มพลังประชาชนไปสู่พื้นที่อื่นๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ คุณประโยชน์จากโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในระดับชุมชน และสังคมต่อไป

โดย พ.ต.ต.เชวง จันทร์วงษ์ หัวหน้าตำรวจสันติบาลจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่เรียกระบอบการปกครอง “ประชาธิปไตย” โดยต่อด้วย “อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เหตุผลพื้นฐานมาจากรากฐานของสังคมไทยที่เคารพเทิดทูน “สถาบันพระมหากษัตริย์” ซึ่งประชาชนชาวไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์ได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง

แม้ในยามเกิดวิกฤต พระมหากษัตริย์ก็ช่วยให้ชาติรอดพ้นวิกฤตทุกครั้ง เปรียบเสมือนพ่ออยู่หัวเกล้าเหนือชีวิตของประชาชนไทย สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนอย่างที่สุด

ปัจจุบัน ได้มีบุคคล และกลุ่มบุคคลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการกระทำโดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ การเขียนข้อความออกเผยแพร่เป็นหนังสือ เอกสาร แผ่นปลิว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถเผยแพร่ในปริมาณมาก และเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการที่จะทำให้เยาวชนซาบซึ้ง และเข้าใจในสถาบันอันสูงสุดว่ามีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยมาอย่างมากมายเพียงใด และเป็นหน้าที่หลักของตำรวจสันติบาล ที่จะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น