xs
xsm
sm
md
lg

มมส.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


มหาสารคาม - คณาจารย์ นิสิต นักเรียน นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมจัดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (4 มิ.ย.) ภายในพื้นที่หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ และอันตรายที่เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรัก และหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยการปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ต่างๆ

และเพื่อให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล และราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งยังเป็นการปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมกว่า 100 คน ต้นไม้ที่นำมาปลูกกว่า 1,200 ต้น ประกอบด้วย ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นราชพฤกษ์ ต้นหูกระจง ต้นเฟื่องฟ้า ต้นจำปี และต้นจำปา

รศ.ดร.ศุภชัย สมัปปิโต รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งสำหรับพสกนิกรชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ ดูแล บำรุงรักษา เพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศในระยะยาว สร้างประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต จะได้มีสถานที่ร่มรื่น ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และยังสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...