xs
xsm
sm
md
lg

รมว.ยุติธรรมเปิดกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมส่วนภูมิภาค

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

รมว.ยุติธรรม มาเป็นประธานที่จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ข่าวศรีราชา- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมส่วนภูมิภาคที่จังหวัดจันทบุรี โดยมุงหวังให้ประชาชนเป็นเครือข่ายร่วมกันกำจัดการคอร์รัปชัน และเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์

ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรี นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการประกาศเจตนารมณ์อาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมและเทิดไท้องค์ราชัน โดยมีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อผนึกกำลังขยายผลการดำเนินงานด้านอำนวยความยุติธรรม ในการแจ้งเบาะแส เฝ้าระวังสอดส่องปัญหาในสังคม โดยอาศัยพลังชุมชนในพื้นที่ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรม กำจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสร้างช่องทางในการรับสมัครเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรม ที่มีจิตใจอาสาสมัครโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ และยังแป็นการร่วมปกป้องเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับการประกาศเจตนารมณ์การเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมของส่วนกลาง เกิดขึ้นครั้งแรกที่สโมสรกองทัพบก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น จึงได้มีเป้าหมายการขยายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมออกสู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งจังหวัดจันทบุรีนับเป็นจังหวัดแรกในส่วนภูมิภาค

หลังจากนั้น ได้มีการมอบบัตรสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมลำดับที่ 1 ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, ลำดับที่ 2 ให้แก่ พล.ร.ท.สุวิทย์ ธาระรูป ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด, ลำดับที่ 3 ให้แก่นายจักรเพชร จิตงามสุจริต นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี
กำลังโหลดความคิดเห็น