xs
xsm
sm
md
lg

อบก.ชวนผู้ประกอบการไทยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ด้วยเครื่องหมาย “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” (CE-CFP)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวานนี้ ( 25 ตุลาคม 2564) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO “เปิดตัวเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy Product : CE-CFP)” พร้อมจัดงานสัมมนาออนไลน์ “เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วย…เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)”


นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานเปิดการสัมมนา เชิญชวนผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมการขอรับรองเครื่องหมาย CE-CFP กับ TGO ซึ่งผู้ประกอบการและผู้แทนภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team และ Facebook live องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน โดยสามารถจะรับชมย้อนหลังได้ทีลิ้งค์ news CE CFP.doc

“อบก. ต้องการให้ผู้ประกอบการไทย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตสินค้ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และทราบถึงหลักเกณฑ์การให้การรับรอง Carbon Footprint of Circular Economy Product พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เครื่องหมาย CE-CFP ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลดภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผอ. อบก. กล่าวอีกว่าเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Carbon Footprint of Circular Economy Product :CE-CFP ) เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเชื่อมโยงสู่การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในระดับภาคอุตสาหกรรมและเชื่อมโยงสู่ระดับประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมของไทยในตลาดโลกและเตรียมความพร้อมรับมือกับมาตรการทางการค้าในระยะยาวทั้งในระดับอาเซียนและระดับสากล

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายเกี่ยวกับ เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการลดโลกร้อน โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และหลักเกณฑ์การให้การรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP) โดยนักวิชาการจาก TGO รวมทั้งมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนทางเลือกธุรกิจสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน”
กำลังโหลดความคิดเห็น