xs
xsm
sm
md
lg

เอส แอนด์ พี รับประกาศนียบัตร “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” 3 แห่ง และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรด้านสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ คือ “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization: CFO) 3 แห่ง ได้แก่ ‘โรงงานเบเกอรี่สุขุมวิท 62’ ‘โรงงานเบเกอรี่บางนา-ตราด กม. 23.5’ และ ‘โรงงานอาหารนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง’ และ “โครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Product: CFP) ประจำปี 2564 โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นผู้มอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยความตระหนักในการดูแลรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นางสาวมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร กล่าวถึงเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญในด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การใช้พลังงานทางเลือกโดยการผลิตเบเกอรี่จากแสงอาทิตย์ การพัฒนาศูนย์กระจายสินค้า และพัฒนาระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนความมุ่งมั่นในการลดการเกิดของเสียตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป้าหมายในการผลักดันเอส แอนด์ พี สู่การเป็นองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน


สำหรับปี 2564 นอกจากโครงการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization: CFO) 3 แห่งแล้ว เอส แอนด์ พี ยังมีการต่ออายุโครงการจัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์” (Carbon Footprint of Product: CFP) ‘บัทเทอร์เค้ก’ ซึ่งนับเป็นแบรนด์ต้นๆ ที่มีการจัดทำโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เพื่อแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพื่อประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหาแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อไป

เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น