xs
xsm
sm
md
lg

โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 เปิดประเด็นเรื่องขยะ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ จัดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ” มุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่าปัจจุบันขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาการจัดการขยะ เช่น ขยะพิษ และขยะพลาสติก แม้จะมีการจัดการปัญหาไปบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องการการจัดการอย่างยั่งยืน เพื่อให้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และระดับประเทศ โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนจากทุกภูมิภาคของประเทศ เสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนเพื่อทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวบรวมความรู้ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่สังคม อีกทั้งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมอันเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ในการส่งมอบนวัตกรรมสู่สังคมเพื่อความยั่งยืน

“Envi Mission เป็นภารกิจที่จุฬาฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเราคาดหวังว่าจะได้รับผลสัมฤทธิ์ขึ้นเรื่อยๆ จากจำนวน 40-50 โครงการของเด็กๆ ที่เข้ามาร่วม อาจจะมีจำนวน 5-10 % ที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ เราอยากเห็นสังคมเปลี่ยน โลกเปลี่ยน ทำเท่าที่จะทำได้ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ นี้ เพื่อไม่ให้เป็นการ waste a moment หรือการสูญเสียโอกาสจริงๆ” ศ. ดร.สุพจน์ กล่าว

ภาพ - โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ”
อาจารย์สุภาพร โพธิ์แก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ในฐานะสื่อมวลชน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ทั้งด้านการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความตระหนัก ผ่านรายการ Envi Insider ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเกิดโครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนของตนเอง ผ่านการทำโครงงาน ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญของประเทศ ในแต่ละปีปริมาณขยะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ประชาชนต้องกักตัวอยู่ในที่พักอาศัย ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกจากการสั่งสินค้าและอาหารในรูปแบบออนไลน์หรือเดลิเวอรีเพิ่มมากขึ้นกว่า 15% จึงเป็นที่มาของหัวข้อโครงการในปีนี้ที่เน้นเรื่องการจัดการขยะ ทั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพลเมืองยุคใหม่ ที่ไม่เพียงมีความรู้อยู่ในตัวเองเท่านั้น แต่สามารถมองบริบทรอบข้าง มีจิตสำนึกที่ดีต่อชุมชน และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน

“สถานีวิทยุจุฬาฯ มีภารกิจที่สำคัญการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย โครงการ Envi Mission ก็เป็นหนีงในภารกิจที่สำคัญซึ่งได้ดำเนินงานมาเป็นปีที่สองแล้ว เรากำลังพูดถึงการสานสร้างสังคมอุดมปัญญาและถักทอองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งนำไปสู่การลงมือทำ พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เราขับเคลื่อนทำให้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและยั่งยืนขึ้น” อ.สุภาพรกล่าวเพิ่มเติม


ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า รูปแบบการดำเนินโครงการเป็นการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในค่าย นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการการจัดการขยะแบบครบวงจรและยั่งยืน และได้เยี่ยมชมการจัดการขยะแบบครบวงจรจากสถานที่จริง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายไปต่อยอดผ่านการทำโครงงานการจัดการขยะในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสื่อประกอบการเรียนรู้ออนไลน์ ภายใต้ Chula MOOC ตอน ขยะ: ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม สำหรับให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจด้านการจัดการขยะได้เรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย

“โครงการจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนในการค้นหาผู้ชนะ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่หนักพอสมควรสำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องขอบคุณทุกๆ ภาคส่วนที่ช่วยกรุณาสนับสนุนโครงการ” ศ. ดร.พิสุทธิ์กล่าว

อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการ Envi Mission ถือเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ ซึ่งมีประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญ โดยปี 2564 จะเป็นปีที่กระทรวงจะดำเนินการในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ “ขยะ” อย่างจริงจัง

“เรื่องการจัดการเรื่องขยะในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่การทำ 3 R คือ Reduce, Reuse, Recycle แต่ต้องเป็น 4 R คือเพิ่ม การคิดใหม่ หรือ Re-Think เข้ามาเป็นอันดับแรก คือการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเราเอง หาเราคิดใหม่ ทำใหม่ โลกและสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน” คุณอัษฎาพร กล่าวทิ้งท้าย

ภายหลังจากการแถลงข่าว ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ขยะ ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม” โดยมี ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดี จุฬาฯ , นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , สุรัชนี ลิ่มอติบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหรียญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด และพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เป็นกิจกรรมปิดท้ายงาน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.curadio.chula.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนงานสื่อสารองค์กร สถานีวิทยุจุฬาฯ โทร. 0-2218-3970-74 ต่อ 102-103 หรือ 081-989-7956