xs
xsm
sm
md
lg

“แทรมน้อย” รางสร้างเมือง-รางสร้างไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์15 ธันวาคม 2563 ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล่าซาขอนแก่น นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับนักวิจัยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอนิทรรศการ โครงการ รางสร้างเมือง-รางสร้างไทย การพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยการพัฒนาขนส่งมวลชนระบบราง : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น

ทั้งนี้ การพัฒนาเมืองโดยการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ ใช้งบประมาณลงทุนสูงและมีผลกระทบต่อเมืองและชุมชนในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาความสอดคล้องของเป้าหมายที่จะได้รับและต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญด้านบริการวิชาการและงานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไพวรรณ เกิดตรวจ หัวหน้า โครงการ นำนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ที่ปรึกษาโครงการวิจัย รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและองค์กรสัมพันธ์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมมือกันวิจัยโครงการ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
การจัดทำวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมระดับย่าน ศึกษาความเป็นไปได้การจัดทำแผนธุรกิจรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงเศรษฐกิจและการเงิน รูปแบบการลงทุน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่รอบบึงแก่นนครโดยใช้ระบบขนส่งมวลชนระบบราง การบริการจัดการพื้นที่จราจร โครงการได้ใช้เวลาศึกษาตั้งแต่ ธ.ค.2562- พ.ย.2563 ผลสรุปโครงการฯได้แนวทางการพัฒนากิจกรรมทางธุรกิจและแผนการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ดังนี้

การปรับพื้นที่สวนสาธารณะรอบบึง การบูรณะพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าและพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและศาสนา การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการขนส่งระบบรางที่ครบวงจร การพัฒนาพื้นที่ธุรกิจและกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พื้นที่เชิงพาณิชย์รูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา การดำเนินการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น


บรรยากาศการจัดงานได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการเสวนาอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะส่งมอบให้ สกสว.เพื่อเป็นข้อมูลกำหนดแผนบูรณาการในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดนำร่อง เมือง Smart City


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น